Welcome to VaraÑāna website

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta)

85. Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)

86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)

88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)

89. Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)

90. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)

91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

92. Kinh Sela (Sela sutta)

93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

95. Kinh Cankì (Cankì sutta)

96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

99. Kinh Subha (Subha sutta)

1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)

2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)

4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta)

5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanta sutta)

6. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)

9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)

10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)

11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta)

12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)

13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)

14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)

15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)

16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)

18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)

19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)

20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)

22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)

23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)

24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)

26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)

28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)

29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)

30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)

32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)

Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

Chương Ba: Tương Ưng Kosala

Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

Chương Chín: Tương Ưng Rừng

Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (a)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (b)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (c)

Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

Chương Ba: Tương Ưng Giới

Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (a)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (b)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (c)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (d)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (e)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (f)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (g)

Chương Hai: Tương Ưng Radha

Chương Ba: Tương Ưng Kiến

Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

Chương Năm: Tương Ưng Sanh

Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (a)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (b)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (c)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (d)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (e)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (f)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (g)

Chương Hai: Tương Ưng Thọ

Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (a)

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (b)

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (a)

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (b)

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (a)

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (b)

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (a)

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (b)

Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

Chương Sáu: Tương Ưng Lực

Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

Chương Chín: Tương Ưng Thiền

Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (a)

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (b)

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (a)

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (b)

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Sallekhasutta)

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

Luat - Dai Pham - 00

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàyasi

Thiên Cung Sự - Phẩm Sunikkhitta

Tiểu Bộ Kinh - Tập III (Khuddaka Nikàya)

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Một Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Năm Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Mười Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Ba Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Một

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Sáu

Trưởng Lão Tăng Kệ - Hai Kệ - Phẩm Một

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bốn Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Sáu Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Mười Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Hai Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Năm Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bảy Mươi Mốt Kệ (Ðại Tập)

Tiểu Bộ Kinh - Tập IV (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apannaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Giới

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kurunga

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kulavaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Lợi Ái

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Àsimsa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Nữ Nhân

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Varana

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apayimha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Litta

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Parosata

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Hamsa

Tiểu Bộ Kinh - Tập V (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kusanàli

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asampadàna

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kakantaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Dalha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Santahava

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Thiện Pháp

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asadisa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Ruhaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Natamdaiha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Biranatthambhaka (Ðám cỏ thơm)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kàsàva

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Upàhana

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sigàla (Chó rừng)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sankappa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kosya

Tiểu Bộ Kinh - Tập VI (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (a)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (b)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (c)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (d)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (e)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (f)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (g)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (h)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (i)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (j)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (k)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (a)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (b)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (c)

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)

5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta)

9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta)

10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)

100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta)

102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)

103. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kinti sutta)

104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)

105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)

106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)

107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)

108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta)

109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta)

11. Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda sutta)

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama sutta)

111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta)

112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta)

113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)

114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta)

115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta)

117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta)

118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta)

119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta)

12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)

120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta)

121. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta)

122. Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta)

123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta)

125. Kinh Ðiều ngự địa (Dantabhùmi sutta)

126. Kinh Phù-di (Bhùmija sutta)

127. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta)

128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)

129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)

13. Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)

130. Kinh Thiên sứ (Devadùta sutta)

131. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaratta sutta)

132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)

133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)

135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakammavibhanga sutta)

136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga)

137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta)

138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutta)

139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)

140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)

141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta)

142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

144. Kinh Giáo giới Channa (Channovàda sutta)

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sutta)

146. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)

148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)

149. Ðại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta)

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhàvanà sutta)

16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta)

17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta)

18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta)

19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)

20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta)

21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta)

22. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta)

23. Kinh Gò mối (Vammika sutta)

24. Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta)

25. Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta)

26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta)

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây (Mahasaropama-sutta)

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta)

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta)

32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)

32. Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta)

34. Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta)

35. Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)

36. Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta)

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)

39. Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta)

40. Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta)

41. Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta)

42. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)

43. Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta)

44. Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta)

45. Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta)

46. Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta)

47. Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta)

48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)

49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta)

50. Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta)

51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)

53. Kinh Hữu học (Sekha sutta)

54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)

55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)

56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)

58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)

59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)

60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)

61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)

62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)

63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)

64. Ðại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)

65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)

66. Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)

67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta)

68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)

69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)

71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta)

72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotta sutta)

73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)

74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)

75. Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)

76. Kinh Sandaka (Sandaka sutta)

77. Ðại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)

78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)

79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) (Cùlasakuludàyi sutta)

80. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)

81. Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)

82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

83. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)

Tieu Bo - Phat Su

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

Chương Một Pháp - Phẩm 01-14

Chương Một Pháp - Phẩm 15-21

Chương Hai Pháp - Phẩm 01-04

Chương Hai Pháp - Phẩm 05-17

Chương Ba Pháp - Phẩm 01-04

Chương Ba Pháp - Phẩm 05-07

Chương Ba Pháp - Phẩm 08-10

Chương Ba Pháp - Phẩm 11-16

Chương Bốn Pháp - Phẩm 01-03

Chương Bốn Pháp - Phẩm 04-06

Chương Bốn Pháp - Phẩm 07-12

Chương Bốn Pháp - Phẩm 13-18

Chương Bốn Pháp - Phẩm 19-21

Chương Bốn Pháp - Phẩm 22-28

Chương Năm Pháp - Phẩm 01-06

Chương Năm Pháp - Phẩm 07-12

Chương Năm Pháp - Phẩm 13-18

Chương Năm Pháp - Phẩm 19-26

Chương Sáu Pháp - Phẩm 01-03

Chương Sáu Pháp - Phẩm 04-05

Chương Sáu Pháp - Phẩm 06-12

Chương Bảy Pháp - Phẩm 01-03

Chương Bảy Pháp - Phẩm 04-06

Chương Bảy Pháp - Phẩm 07-09

Chương Tám Pháp - Phẩm 01-03

Chương Tám Pháp - Phẩm 04-06

Chương Tám Pháp - Phẩm 07-10

Chương Chín Pháp - Phẩm 01-03

Chương Chín Pháp - Phẩm 04-10

Chương Mười Pháp - Phẩm 01-03

Chương Mười Pháp - Phẩm 04-06

Chương Mười Pháp - Phẩm 07-09

Chương Mười Pháp - Phẩm 10-12

Chương Mười Pháp - Phẩm 13-22

Chương Mười Một Pháp - Phẩm 01-03

Tiểu Tụng (Khuddakapàtha)

Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú - Phẩm 1-10

Kinh Pháp Cú - Phẩm 11-20

Kinh Pháp Cú - Phẩm 21-26

Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna)

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 1-3

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 4-5

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 6-8

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 1-2

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 3

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 4

Kinh Tập (Sutta Nipata)

Kinh Tập - Chương 1

Kinh Tập - Chương 2

Kinh Tập - Chương 3

Kinh Tập - Chương 4

Kinh Tập - Chương 5

Tiểu Bộ Kinh - Tập I (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập II (Khuddaka Nikàya)

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Con Rắn

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (a)

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (b)

Ngạ Quỷ Sự - Tiểu Phẩm

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (a)

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (b)

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (a)

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (b)

Thiên Cung Sự - Phẩm Cittalatà

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàricchattaka

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðỏ sẫm

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðại xa

Mi Tien Van Dap - 00-1

Mi Tien Van Dap - 00

Mi Tien Van Dap - 01

Mi Tien Van Dap - 02

Mi Tien Van Dap - 03

Mi Tien Van Dap - 04

Mi Tien Van Dap - 05

Mi Tien Van Dap - 06

Mi Tien Van Dap - 07

Mi Tien Van Dap - 08

Mi Tien Van Dap - 09

Mi Tien Van Dap - 10

Mi Tien Van Dap - 11

Mi Tien Van Dap - 12

Mi Tien Van Dap - 13

Mi Tien Van Dap - 14

Mi Tien Van Dap - 15

Mi Tien Van Dap - 16

Mi Tien Van Dap - 17

Mi Tien Van Dap - 18

Maggavagga - Phẩm đạo

Dhammaṭṭhavagga - Phẩm pháp trụ

Malavagga - Phẩm cấu uế

Kodhavagga - Phẩm phẫn nộ

Piyavagga - Phẩm hỷ ái

Sukhavagga - Phẩm an lạc

Buddhavagga - Phẩm Phật-đà

Lokavagga - Phẩm thế gian

Attavagga - Phẩm tự ngã

Jarāvagga - Phẩm già

Daṇḍavagga - Phẩm hình phạt

Pāpavagga - Phẩm ác

Sahassavagga - Phẩm ngàn

Arahantavagga - Phẩm A-la-hán

Paṇḍitavagga - Phẩm người trí

Bālavagga - Phẩm người ngu

Pupphavagga - Phẩm hoa

Cittavagga - Phẩm tâm

Appamādavagga - Phẩm niệm

Brāhmaṇasuttaṃ - Kinh Bà-la-môn

Huṃhuṅkasuttaṃ - Kinh Huṃhuṅka

Tatiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ ba

Dutiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ hai

Paṭhamabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ nhất

Ajakalāpakasuttaṃ - Kinh Ajakalāpaka

Saṅgāmajisuttaṃ - Kinh Saṅgāmaji

Jaṭilasuttaṃ - Kinh đạo sĩ tóc bện

Bāhiyasuttaṃ - Kinh Bāhiya