Blogs

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (b)

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (b)

V. Phẩm Vực Thẳm 41.I. Tư Duy (S.v,446) 1) Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 2) Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, một ...

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (a)

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (a)

I. Phẩm Ðịnh 1.I. Ðịnh (S.v,414) 1) Ở Sàvatthi... 2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có định, như thật rõ biết (pajànati). Và như thật rõ biết gì? 3) Như thật rõ biết: &quo...

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (b)

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (b)

III. Phẩm Saranàni 21. I. Mahànàma (1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ ...

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (a)

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (a)

I. Phẩm Veludvàra 1. I. Vua (S.v,342) 1-2) Sàvatthi. Ở đấy... nói như sau: 3) -- Dầu cho, này các Tỷ-kheo, một vị Chuyển luân vương làm chủ tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên ...

Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở

Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở

I. Phẩm Một Pháp 1.I. Một Pháp (S.v,311) 1) Tại Sàvatthi... 2) Ở đây... nói như sau: 3) -- Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là mộ...

Chương Chín: Tương Ưng Thiền

Chương Chín: Tương Ưng Thiền

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết 1.I. Thanh Tịnh Thứ Nhất (S.v,307) 1-2) Tại Sàvatthi... -- Này các Tỷ-kheo, có bốn Thiền này. Thế nào là bốn? 3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp bất thi...

Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

I. Phẩm Ðộc Cư 1.I. Ðộc Cư (1) (S.v,294) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Anàthapindika. 2) Rồi Tôn giả Anuruddha trong khi độc cư Thiền tịnh, ...

Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

I. Phẩm Càpàla 1.I. Bờ Bên Kia (Tăng 29. 7 Ðại 2, 658a) (S.v,254) 1) ... 2) -- Có bốn như ý túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Thế nào là bốn? ...

Chương Sáu: Tương Ưng Lực

Chương Sáu: Tương Ưng Lực

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết 1.I Viễn Ly (S.v,249) 1) ... 2) -- Có năm lực này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lực. ...

Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết 1-12.(I-XII) (S.v,244) 1-2) Tại Sàvatthi. Tại đấy, Thế Tôn nói như sau : -- Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bốn ? 3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối v...

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (b)

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (b)

V. Phẩm Về Già 41. I. Già (S.v,216) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra. 2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồ...

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (a)

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (a)

I. Phẩm Thanh Tịnh 1. I. Thanh Tịnh (Tạp 26,3, Ðại 2,182c) (S.v,193) 1-2) Tại Sàvatthi... Thế Tôn thuyết: 3) -- Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. ...

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (b)

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (b)

III. Phẩm Giới Trú 21. I. Giới (Tạp 24,27, Ðại 2,175b) (S.v,171) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda và Tôn giả Bhadda trú ở Pàtaliputta, ở khu vườn Kukkuta. 2) Rồi Tôn giả Bhadda, vào buổi chi...

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (a)

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (a)

I. Phẩm Ambapàli 1. I. Ambapàli (Tạp 24,20, Ðại 2,174a) (S.v,141) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại rừng Ambapàli. 2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo"....

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (b)

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (b)

V. Phẩm Chuyển Luân 41.I. Các Kiêu Mạn (Vidhà) (Tạp 27, 19, Ðại 2, 196a) (S.v,98) 1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 2) -- Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, trong thời quá khứ, đã đoạn tận ba kiêu mạn (...

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (a)

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (a)

I. Phẩm Núi 1.I. Tuyết Sơn (S.v,63) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi ... Thế Tôn nói như sau : 3) -- Y cứ vào vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, các loài rắn lớn tăng trưởng tự thân, thâu hoạch sức mạnh. Ở đ...

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (b)

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (b)

IV. Thiên Về Niết Bàn 127-132.I-VI. Hướng Ðông (1-6) (S.v,41) 133-138.VII-XII. Biển (1-6) (S.v,41) 1-2) ... 3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-...

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (a)

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (a)

I. Phẩm Vô Minh 1.I. Vô Minh (S.v,1) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Thắng Lâm, trong vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: &qu...

Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

I. Trưởng Lão Ni Khemà (S.iv,374) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, giữa Sàv...

Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

Phần Một - Phẩm Một I. Thân (S.iv,359) 1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vi và con đường đưa đến vô vi (asankhata). Hãy lắng nghe. 2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn...

Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

I. Canda (Tàn bạo) (S.iv,305) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: -- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do ...

Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

I. Kiết Sử (S.iv,281) 1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở Macchikasanda, tại rừng Ambàtaka. 2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà tr...

Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

I. Với Tầm (S.iv,262) 1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Ở đấy, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ-kheo: -- Này chư Hiền Tỷ-kheo. -- Thưa Hiền giả...

Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

I. Niết Bàn (S.iv,261) 1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajji, trên bờ sông Hằng, tại Ukkavelà. 2) Rồi du sĩ Sàmandaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời ch...

Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

I. Nibbàna (Niết-bàn) (S.iv,251) 1) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka. 2) Rồi du sĩ Jambukhàdaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta...

Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

Phần Một - Phẩm Trung Lược 1. I. Khả Ý Và Không Khả Ý (1) (S.iv,238) 1) ... 2) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh, người nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Không có nhan...

Chương Hai: Tương Ưng Thọ

Chương Hai: Tương Ưng Thọ

Phần Một - Phẩm Có Kệ 1. I. Thiền Ðịnh (S.iv,204) 1-2) ... 3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ðây, này các Tỷ-kheo, là ba thọ. 1) Vị đệ tử đ...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (g)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (g)

IV. Phẩm Rắn Ðộc 197. I. Rắn Ðộc (S.iv,172) 1-2) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như sau: 3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có bốn con rắn độc, với sức n...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (f)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (f)

Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư I. Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận 155. I. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (S.iv,142) 1) ... 3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô thường là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do t...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (e)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (e)

IV. Phẩm Devadaha 134. I. Sát Na Ở Devadaha (S.iv,124) 1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một thị trấn của dân chúng Sakka, tên là Devadaha. 2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (d)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (d)

Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba I. Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách 104. I. Người Ðược An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách (S.iv,85) 1) ... 2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp môn đưa đến an ổn, k...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (c)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (c)

V. Phẩm Từ Bỏ 94. I. Thâu Nhiếp (S.iv,70) 1) ... 2) -- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Thế nào là sáu? 3-5) Mắt xúc...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (b)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (b)

Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai I. Phẩm Vô Minh Nhân duyên ở Sàtthi. 53.I. Vô Minh (S.iv,30) 1) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 3) Ngồi xuống ...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (a)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (a)

Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất I. Phẩm Vô Thường 1.I. Vô Thường (1) Nội (S. iv.1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 2) Ở đấy, Thế Tôn g...

Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

I. Thiền Ðịnh Thiền Chứng (Tạp 31, Ðại 2,222c) (S,iii,263) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người tu Thiền này. Thế nào là bốn? 4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, thiện...

Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

I. Vô Tri (1) (S.iii,257) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagota đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ng...

Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

I. Chủng Loại (S.iii,254) 1-2) Trú ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư Thiên thuộc loại thần mây. Hãy lắng nghe. 4) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là chư Thiên thuộc loại thần mâ...

Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

I. Chủng Loại (S.iii,249) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư Thiên thuộc loại Gandhabba (Càn-thát-bà). Hãy lắng nghe. 4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chư ...

Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

I. Chủng Loại (S.iii,246) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim xí điểu về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Kim xí điểu từ trứng sanh, loại Kim xí điểu từ thai sanh, loại Kim xí điểu ...

Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

I. Chủng Loại (Tạp 19, Ðại 2, 646a) (S.iii,240) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo có bốn loại Nàga (rồng, rắn) về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Nàga từ trứng sanh, loại Nàga từ thai sanh, loại ...

Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

I. Lý (S.iii,235) 1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để k...

Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

I. Con Mắt (S.iii,232) 1-2) Nhân duyên ở Sàvathi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, dục tham đối với mắt là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với tai là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với mũi là tùy phiền não của tâm...

Chương Năm: Tương Ưng Sanh

Chương Năm: Tương Ưng Sanh

I. Mắt (Tạp 13, Ðại 2,90c) (S.iii,228) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. ...

Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

I. Con Mắt (S.iii,225) 1-2) Nhân duyên tại Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai là vô thường, biến hoại, đổi khác. Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Lưỡi là vô thường, ...

Chương Ba: Tương Ưng Kiến

Chương Ba: Tương Ưng Kiến

I. Phẩm Dự Lưu I. Gió (Tạp 7, Ðại 2,45a) (S.iii,202) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: -- Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, (tà) kiến này ...

Chương Hai: Tương Ưng Radha

Chương Hai: Tương Ưng Radha

I. Phẩm Thứ Nhất I. Màra (Tạp 6, Ðại 2,39b) (S.iii,188) 1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 2) Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (g)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (g)

C. Năm Mươi Kinh Sau I. Phẩm Biên I. Biên Kinh (Tạp 3, Ðại 2,18b) (S.iii,157) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Có bốn biên này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là bốn? Hữu thân biên, hữu thân tập khởi biên,...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (f)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (f)

V. Phẩm Hoa I. Dòng Sông (Tạp 10, Ðại 2,70a) (S.iii,137) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông từ núi cao chảy xuống, từ xa chảy đến, dòng nước chảy xiết. Trên hai bờ con s...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (e)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (e)

IV. Phẩm Trưởng Lão I. Ananda (Tạp 10, Ðại 2,66a) (S.iii,105) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 2) Ở đây, Tôn giả Ananda gọi các Tỷ-kheo: ...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (d)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (d)

III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn I. Vị Ngọt (S.iii,81) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 4-6) ... của ...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (c)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (c)

B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa I. Phẩm Tham Luyến I. Tham Luyến (Tạp 2, Ðại 2,9a) (S.iii,53) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, tham luyến là không giải thoát. Do tham luyến sắc, này các Tỷ-k...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (b)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (b)

III. Phẩm Gánh Nặng I. Gánh Nặng (Tạp, 2.3, Trọng Ðởm. Ðại 2,19a) (Tăng 25.4, Ðại 2,631c) (S.iii,25) 1-2) Ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gán...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (a)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (a)

A. Năm Mươi Kinh Căn Bản I. Phẩm Nakulapità I. Nakulapità (Tạp, 5.5 Trưởng Giả, Ðại 2,33a) (Tăng 13.4, Ðại 2,573a) (S.iii,1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhayga, tại núi Cá ...

Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

I. Kolita (Tạp, Ðại 2, 132a) (S.ii,273) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tại đấy, Tôn giả Mahà Moggallàna (Ðại Mục-kiền-liên) gọi các Tỷ-kheo: -...

Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

I. Chóp Mái (S.ii,262) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Ở đây, Thế Tôn nói như sau: 3) -- Ví như, này các Tỷ-kh...

Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

I. Phẩm Thứ Nhất I. Ðống Xương (Tạp, Ðại 2, 135a) (S.ii,254) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm) chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 2) Lúc bấy giờ Tôn giả Lakkh...

Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

[18] Chương VII Tương Ưng Ràhula -ooOoo- I. Phẩm Thứ Nhất I. Mắt (S.ii,244) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), vườn ông Anàthapindika (Cấ...

Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

I. Phẩm Thứ Nhất I. Khổ Lụy (S.ii,225) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi... tại vườn ông Anàthapindika. 2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như sau: 3) -- Khổ lụy, này các...

Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

I. Tri Túc (S.ii,194) 1) ... Trú ở Sàvatthi. 2) -- Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ loại y nào, và tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại y nào; không vì y làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không...

Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

I. Phẩm Thứ Nhất I. Cỏ Và Củi (Tạp, Ðại 2, 24b) (Biệt Tạp, Ðại 2, 486c) (S.ii,178) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các...

Chương Ba: Tương Ưng Giới

Chương Ba: Tương Ưng Giới

I. Phẩm Sai Biệt Phần Một: Nội Giới Năm Kinh I. Giới (Tạp 16.51 Giới, Ðại 2, 115c) (S.ii,140) 1) ... Trú ở Sàvatthi. 2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông giới sai biệt. Hãy nghe và khéo suy ng...

Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

I. Ðầu Ngón Tay (S.ii,133) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các Tỷ-kheo: -- Các Ông ngh...

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (c)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (c)

 VII. Ðại Phẩm Thứ Bảy I. Hạng Người Ít Nghe (Tạp 12.7 Vô Văn, Ðại 2, 81c) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn ph...

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (b)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (b)

IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ I. Sanh (Tạp 14.3 Tập sanh, Ðại 2,95b) (S.ii.47) 1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi. I 2) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta: -- Này Sàriputta, trong kinh Paràyana, đoạn...

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (a)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (a)

I. Phẩm Phật Ðà. I. Thuyết Pháp -- (Tạp 12.16, Ðại 2,85a) (S.ii,1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), trong vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi T...

Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Phẩm Thứ Nhất I. Suvìra (S.i,216) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ-kheo." -- Bạch Th...

Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

I. Indaka (S.i,206) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), núi Indakuuta, tại trú xứ của Dạ-xoa Indaka. 2) Rồi Dạ-xoa Indaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những bài kệ với Thế Tôn: Chư Phật...

Chương Chín: Tương Ưng Rừng

Chương Chín: Tương Ưng Rừng

I. Viễn Ly (S.i,197) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 2) Lúc bấy giờ Tỷ-kheo ấy, trong lúc đi nghỉ ban ngày, khởi lên những tư tưởng ác, bất thiện, liên ...

Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

I. Xuất Ly (S.i,185) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Vangìa trú ở Alavi, tại ngôi đền ở Aggàlava, cùng với Tôn giả Nigrodha Kappa, là vị giáo thọ sư. 2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Vangìsa là tân Tỷ-kheo, xuất...

Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất I. Dhananjàni (S.i,160) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 2) Lúc bấy giờ, nữ Bà-la-môn Dhananjàn...

Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

I. Phẩm Thứ Nhất I. Thỉnh Cầu (S.i. 136) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo. 2) Rồi Thế Tôn, trong khi Thiền tị...

Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

I. Alavikhà (S.i.128) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở S...

Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

I. Phẩm Thứ Nhất I. Khổ Hạnh Và Nghiệp (S.i,103) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài vừa giác ngộ. 2) Rồi Thế Tôn trong khi Thi...

Chương Ba: Tương Ưng Kosala

Chương Ba: Tương Ưng Kosala

I. Phẩm Thứ Nhất I. Tuổi Trẻ (S.i,68) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Ko...

Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46) I. Kassapa - Ca-diếp (Tạp 49.24 - Ca-diếp, Ðại 2,361c) Biệt Tạp 15.19, Ðại 2,480c) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàt...

Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

I. Phẩm Cây Lau I: Bộc Lưu (S.I,1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắ...

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị. Rồi tôn giả Sàriputta bảo các vị Tỳ kheo: "Này các Hiền giả Tỷ kheo". "Thưa H...

33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)

33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mallà tên là Pàvà và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pàvà trong rừng xoài của thợ rèn Cund...

32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakkha (Dạ-xoa), đại quân Gandhabba (Càn-thát-bà), đại quân Kumbhanda (Cưu-bàn-trà) và đạ...

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với...

30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)

30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị Tỷ-kheo đáp lời T...

29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)

29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà. Lúc bấy giờ, Nigantha Nàthaputta (Ni-kiền tử) vừa mới tạ thế ở Pàvà. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha ch...

28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)

28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: ...

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ, Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ kheo và muốn trở thành Tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi c...

26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)

26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma-kiệt-đà) tại Matulà (Ma-du-la). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi chư Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo!". Các vị Tỷ kheo ấy Bạch Thế Tôn: "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn giảng như sa...

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha (Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarikà (Ưu-đàm-bà-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại hội chúng du sĩ, khoảng ba ng...

24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)

24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bát vào thành Anupiya để khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: &quo...

23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)

23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với Ðại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Setavyà (Tư-ba-ê). Rồi tôn giả Kumàra Kassap...

22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)

22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)

1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo." Các Tỷ kheo trả lời Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn." Thế Tôn nói ...

21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)

21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà) phía Ðông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, (Am-bà-la) trên ngọn núi Vediya (Tỳ-đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla (Nhơn-đà-sa-la). ...

20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế giới phần ...

19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)

19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế), thuộc giòng họ Càn-thát-bà (Gandhabba), với dung mạo đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, ...

18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)

18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã sống, đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc xung qua...

17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)

17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng Sà la của giòng họ Mallà, giữa hai cây Sàla song thọ, khi ngài sắp nhập Niết bàn. 2. Lúc ấy, tôn giả Ananda đến tại ...

16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi), vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà), muốn chinh phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vu...

15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)

15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, ...

14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)

14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, số đông các Tỷ-kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, ...

13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)

13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Acira...

12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)

12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao bọc). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại Sàlavatikà, một ch...

11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta)

11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: - Bạch Th...

10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)

10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu. Lúc bây giờ thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta ở...

9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)

9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Potthapada (Bố-sá-bà-lâu) cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trăm vị, ở tại vườn của hoà...

8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)

8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)

(Kinh nầy còn có tên là Kinh "Ðại sư tử hống" - Mahàsìhanàda Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. Lúc bấy giờ, lõa thể Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức Phật, nói những l...

7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ngài rồi đứng một bên. Sau k...

6. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

6. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà), đang ở tại Vesali vì một vài công việc. Nhữ...

5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanta sutta)

5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanta sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Magadha tên là Khànumata (Khứ--nậu-bà-đế). Và tại đây, đức Thế Tôn trú tại vườn Amba...

4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta)

4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta)

1.Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara (Già-già liên-trì). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sonadanda (Ch...

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)

Tụng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Icchànankala tr...

2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)

2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Ajàtasattu (A-xà-thế) con bà Vihehi (Vi-đề-hi) vua xứ Magadha (Ma...

1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)

1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)

Tụng phẩm thứ nhất 1 Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Ràjagaha và N...

99. Kinh Subha (Subha sutta)

99. Kinh Subha (Subha sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú ở Savatthi, tại nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên B...

98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia-la), tại khu rừng Icchanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu có trú tại Icchanankala như Bà-la-môn Canki, Bà-la-môn Tarukkha, Bà-la-môn Pok...

97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta đang du hành tại Dakkhinagiri (Nam Sơn) cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-...

96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, và sa...

95. Kinh Cankì (Cankì sutta)

95. Kinh Cankì (Cankì sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala, tên là Opasada. Thế Tôn trú tại Opasada, tại rừng chư Thiên (Devavana), rừng cây sala (Salavan...

94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha đến tại Baranasi có một vài công việc. Rồi Bà-la-môn Ghotamukha tản bộ du hành và đi đến rừng xoài Khemiya. L...

93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. Những vị Bà-la-môn ấy suy...

92. Kinh Sela (Sela sutta)

92. Kinh Sela (Sela sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Apana. Bện tóc Keniya được nghe: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gi...

91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Brahmayu trú tại Mithila (Di-tát-la) già yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời...

90. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)

90. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyển ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala bảo một người: -- Ðến đây, này Người kia. Hãy đi đ...

89. Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)

89. Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka (Thích-ca). Medalumpa là một thị trấn của dân chúng Sakka. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đi đến Nangaraka vì có một vài công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với ...

88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)

88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Ði khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đ...

87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)

87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ con một của một gia chủ, khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. Sau khi nó chết, người cha không còn muốn làm việc, khôn...

86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nước Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ săn, tay vấy máu, sát...

85. Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)

85. Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại Sunsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi (Bồ-đề) có một ngôi lâu đài tên Kokanada dựng lên không bao lâu và chưa được một Sa-môn, một ...

84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta)

84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura Avantiputta được nghe như sau: "Sa-môn Mahakaccana trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về...

83. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)

83. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng Makhadevamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không có...

82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thullakotthita. Các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita được nghe như sau: "Sa-môn Got...

81. Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)

81. Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường, đến tại một địa điểm rồi mỉm cười. Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại mỉm...

80. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)

80. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka (Cấp Cô Ðộc). Rồi du sĩ Vekhanassa đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nó...

79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) (Cùlasakuludàyi sutta)

79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) (Cùlasakuludàyi sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá). Veluvana (Trúc Lâm), ở Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi ở tại Moranivapa (Khổng Tước Lâm), một tinh xá du sĩ, cùng với đại chúng du sĩ. ...

78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)

78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại tinh xá Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika, trú ở tinh xá của Mallika tại Ekasalaka, có hàng cây tinduka b...

77. Ðại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)

77. Ðại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có thời danh, có danh tiếng trú ở Moranivapa (Khổng Tước Lâm), tu viện cá...

76. Kinh Sandaka (Sandaka sutta)

76. Kinh Sandaka (Sandaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tu viện Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka trú ở hang Pilakka với đại chúng du sĩ, khoảng độ năm trăm du sĩ. Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiều, từ Thi...

75. Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)

75. Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại thị trấn của dân chúng Kuru tên là Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaji. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào K...

74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)

74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu), trong hang Sukarakhata. Rồi du sĩ ngoại đạo Dìghanakha (Trường Trảo) đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm v...

73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)

73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvàna (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế ...

72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotta sutta)

72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, s...

71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta)

71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly) rừng Ðại Lâm, tại Kutagarasala (Giảng đường Trùng Các). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ở tại Ekapundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y b...

70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)

70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, Ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an...

69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại rừng núi, hành động thô tháo đã đến giữa Tăng chúng do một vài ...

68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)

68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, như Tô...

67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta)

67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây Kha-lưu-lạc (Myrobalan). Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do Sariputta (Xá-lợi-phất) và Moggallana (Mục-kiền-liên) cầm đầu cùng đến Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các...

66. Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)

66. Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già Bắc Phương Thủy). Apana là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con đườn...

65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)

65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn ...

64. Ðại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)

64. Ðại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Bạch Thế Tôn". Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. T...

63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)

63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi độc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, b...

62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)

62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Anathapindika (Cấp Cô độc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau lưn...

61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)

61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La-hầu-la) ở tại Ambalatthika (rừng Ambala). Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Th...

60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)

60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với Ðại chúng Tỷ-kheo và đến tại Sala, một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala. Các Bà-la-môn gia chủ ở Sala được nghe tiếng đồn như sau: "Sa-môn Gotama, giòng họ ...

59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)

59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), Jetavana (Rừng Kỳ đà), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi người thợ mộc Pancakanga (Ngũ Phần) đến Tôn giả Udayi (Ưu đà di), sau khi đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống m...

58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)

58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa (chỗ nuôi các con sóc). Rồi Vương tử Abhaya (Vô Úy) đi đến Nigantha Nataputta, sau khi đến đảnh lễ Nigantha Nataputta rồi ngồi xuống mộ...

57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)

57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya Haliddavasana là tên một thị trấn của dân chúng Koliya. Rồi Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, và lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đến...

56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ Phái). Rồi Nigantha Dighatapassi (Trường Khổ Hạnh Giả), sau khi đi khất thực ...

55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)

55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của Jivaka Komarabhacca. Rồi Jivaka Komarabhacca đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Jivaka Kom...

54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)

54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Apana để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong, trên con đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đế...

53. Kinh Hữu học (Sekha sutta)

53. Kinh Hữu học (Sekha sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, Bà-l...

52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)

52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka đến tại Pataliputta (thành Ba-la-lị-phất) có công việc. Rồi gia chủ Dasama, người ở t...

51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai người huấn luyện voi sau khi đến, đảnh lễ Thế ...

50. Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta)

50. Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Maha Moggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Moggallana đang đi kinh hành ngoài trời. Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Ma...

49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta)

49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: -- Một th...

48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)

48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận t...

47. Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta)

47. Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá của Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng nh...

46. Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta)

46. Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: --...

45. Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta)

45. Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo! -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng...

44. Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta)

44. Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka Nivapa. Rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ng...

43. Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta)

43. Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kotthita (Ðại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi thiền định xong, đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Sariputta ở, sau khi đến nói lên ...

42. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)

42. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ các gia chủ Bà-la-môn Veranjaka đến trú tại Savatthi vì một vài công việc. Các gia chủ Bà-la-môn được ...

41. Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta)

41. Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sala. Các gia chủ Bà-la-môn ở Sala nghe rằng: "Người ta nói Sa-môn Go...

40. Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta)

40. Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Bạch Thế Tôn. Những Tỷ-kheo ấy vâng đá...

39. Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta)

39. Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những Tỷ-kheo...

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế...

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sakka đứng một bên,...

36. Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta)

36. Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để khất thực. Rồi Niganthaputta Saccaka tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi đ...

35. Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)

35. Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Vị này thường tuyên bố cho hội chú...

34. Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta)

34. Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuy...

32. Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta)

32. Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế...

32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)

32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả Maha Moggallana (Ðại Mục-kiền-liên), Tôn giả Maha Kassapa (...

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta)

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại Ginjakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng Gosinga (rừng Sừng bò) có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, và...

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta)

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta)

  Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm, chúc tụng xã ...

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây (Mahasaropama-sutta)

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây (Mahasaropama-sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo và dạy như sau: -- Ở ...

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Hiền giả Tỷ-kheo! -- Thưa vâng, Hiền giả. ...

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta)

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành Savatthi. B...

26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)

26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)

  Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Có một số đông Tỷ-kheo đến chỗ Tôn giả Ananda ở, sau khi đến, nói v...

25. Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta)

25. Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giản...

24. Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta)

24. Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một số đông Tỷ-kheo người địa phương, sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong, liền đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Ngà...

23. Kinh Gò mối (Vammika sutta)

23. Kinh Gò mối (Vammika sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumara Kassapa trú tại Andhavana. Rồi một vị Thiên, đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andhavana, đến chỗ T...

22. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta)

22. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như ta...

21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta)

21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moliya Phagguna sống li...

20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta)

20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Chư Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâ...

19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)

19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)

  Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Chư Tỷ-kheo". --"Thưa vâng", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế ...

18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta)

18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta)

  Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở vườn Nigrodharama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavatthu để khất thực. Sau khi khất thực ở Ka...

17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta)

17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta)

  Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tô...

16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta)

16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này chư Tỷ-kheo". --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng ...

152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhàvanà sutta)

152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhàvanà sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi t...

151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn r...

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: "Sa-môn Gota...

15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta)

15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta)

  Như vầy tôi nghe: Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Ở đây, Tôn giả Mahamoggallana (Ðại Mục-kiền-liên) gọi các Tỷ-kheo: --"Chư Hiền Tỷ-...

149. Ðại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

149. Ðại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy v...

148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)

148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng, Bạch Thế Tôn". Các T...

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: "Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Ra...

146. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

146. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm trăm Tỷ-kheo-ni đi đến bên Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồ...

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sutta)

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh l...

144. Kinh Giáo giới Channa (Channovàda sutta)

144. Kinh Giáo giới Channa (Channovàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất), Tôn giả Mahacunda (Ðại Chu-na) và Tôn giả Channa (Xiển-đà) cùng trú ở...

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô Ðộc gọi một người: -- Hãy ...

142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)

142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế ...

141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta)

141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế T...

140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)

140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: -- Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta muốn ở tại chỗ này một đ...

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)

Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka (Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ...

139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)

139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vân...

138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutta)

138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp T...

137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta)

137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" --"Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Th...

136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga)

136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi trú tại một cái cốc trong rừng. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, tuần tự du hành, đi đ...

135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakammavibhanga sutta)

135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakammavibhanga sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sa...

134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)

134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Lomasakangiya trú ở giữa dòng họ Sakya (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tinh...

133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi, thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở Tapoda xong, sau khi lên khỏi nước, vị ấy...

132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)

132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda (A-nan) tại hội trường thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ...

131. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaratta sutta)

131. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaratta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy...

130. Kinh Thiên sứ (Devadùta sutta)

130. Kinh Thiên sứ (Devadùta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy...

13. Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)

13. Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)

  Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc ấy nhiều Tỷ-kheo buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào thành Savatthi khất thực. Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay ...

129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)

129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-khe...

128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)

128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh xá Ghosita (Cu-sư-la). Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Rồi một Tỷ-kheo...

127. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta)

127. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi thợ mộc Pancakanga bảo một người: -- Hãy đến, này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Anuruddha (A-na-lu...

126. Kinh Phù-di (Bhùmija sutta)

126. Kinh Phù-di (Bhùmija sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi Tôn giả Bhumija (Phù-di) vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi trên chỗ đã s...

125. Kinh Ðiều ngự địa (Dantabhùmi sutta)

125. Kinh Ðiều ngự địa (Dantabhùmi sutta)

  hư vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở tại am thất Aranna. Rồi vương tử Jayasena trong khi tản bộ du ...

124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta)

124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc (kalandakanivapa). Rồi lõa thể Kassapa, một người bạn trước kia của Tôn giả Bakkula khi còn là cư sĩ, đi đến Tôn...

123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một số rất đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, đang ngồi tụ họp trong thị giả đường (upatt...

122. Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta)

122. Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để khất thực. Sau khi đi k...

121. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta)

121. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Pubbarama (Ðông Viên), lâu đài của Migaramatu (Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồ...

120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta)

120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy ...

12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)

12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp và Luật này, nói lời nói như sau trong Hội chúng ở Vesali...

119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta)

119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường, câu chuyện n...

118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta)

118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana ...

117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta)

117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn". -- "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ g...

116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta)

116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Isigili (Thôn tiên). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ...

115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng ...

114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta)

114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn ...

113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)

113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. T...

112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta)

112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn ...

111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta)

111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâ...

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama sutta)

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng Tỷ-kh...

11. Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda sutta)

11. Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo." --"Bạch Thế Tôn," những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế ...

109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta)

109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có c...

108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta)

108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi Thế Tôn thị tịch không bao lâu. Lúc bấy giờ, Vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha (Ma-kiệt-đà), vì nghi n...

107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)

107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, nơi lâu đài của Migaramatu (Ðông Viên Lộc Mẫu Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Ganaka Moggallana đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên ...

106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)

106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị trấn của dân chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-...

105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)

105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, Phạm hạn...

104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)

104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh c...

103. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kinti sutta)

103. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kinti sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: -- Nà...

102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)

102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. T...

101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta)

101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta)

  Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). Devadaha là một thị trấn các Sakka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". "--Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế T...

100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhananjani (Ða-na-xa-ni) trú ở Candalakappa (Ðan-đạt-la-kiếp-ba) có lòng tín thành Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà-la-...

10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)

10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: -- Bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau:...

9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta)

9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo".--"Hiền giả", các Tỷ...

8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta)

8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Cunda, vào buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi...

7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Bạch Thế Tôn", các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp...

6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế...

5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo". --"Thưa Hiền giả", c...

4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)

4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lê...

3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tô...

2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!" --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đ...

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!". - "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâ...

Tieu Bo VII - 01

Tieu Bo VII - 01

Tiểu Bộ Kinh - Tập VII Chuyện Tiền Thân Đức Phật (IV) Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Chương VII Phẩm bảy bài kệ 396. Chuyện Ác Hạnh (Tiền thân Kukku) Cái nóc nhà này cao thước rưỡi..., Bậc Ð...

Tiểu Bộ Kinh - Tập VII (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập VII (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (IV) Jàtaka The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895) Việt dịch: Nguy&e...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (c)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (c)

387. Chuyện Cây Kim (Tiền thân Sùci) Xâu nhanh, trơn láng, thẳng ngay..., Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự thành tựu Tối thắng Trí. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ đọc kể tr...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (b)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (b)

379. Chuyện Núi Neru (Tiền thân Neru) Hai chúng ta là loài chim ưu tú.. Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một vị Tỷ-kheo. Chuyện kể rằng vị ấy học được các phương thức h...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (a)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (a)

372. Chuyện Chú Nai Con (Tiền thân Migapotaka) Sầu thương vật đã chết rồi....., Chuyện này bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một Trưởng lão nọ. Chuyện kể rằng ông nhận m...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (k)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (k)

359. Chuyện Con Nai Vàng (Tiền thân Suvannamiga) Hỡi chân vàng hãy dồn hết sức..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một thiếu nữ thuộc gia đình quí phái ở Xá-vệ. Cô t...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (j)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (j)

351. Chuyện Vòng Tay Bằng Ngọc (Tiền thân Manikundala) Bị cướp hết niềm vui cuộc sống..., Câu chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một ông quan phạm tội thông gian trong hậu cung của...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (i)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (i)

338. Chuyện Vỏ Trấu (Tiền thân Thusa) Giác quan nhạy, chuột kia tinh xảo..., Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Trúc Lâm về thái tử Ajàtasattu (A-xà-thế). Trong thời gian mang tha...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (h)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (h)

326. Chuyện Thiên Hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru) Kẻ nào giữ mình không trộm cắp ..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên, cách Ðề-bà-đạt-đa đã gây ra sự ly gián trong Giáo đoàn như th...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (g)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (g)

318. Chuyện Vòng Hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera) Giữa ngày vui đẹp của xuân thời..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo cứ mơ tưởng đến người vợ mà ông đã rời bỏ. Các ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (f)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (f)

310. Chuyện Vị Quốc Sư Sayha (Tiền thân Sayha) Trên đời chẳng ngai vàng, vương quốc..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo thối thất. Tỷ-kheo này trong khi ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (e)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (e)

301. Chuyện Tiểu Vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga) Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ ..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên, về việc thâu nhận bốn nữ du sĩ ngoại đạo vào Giáo đoàn. ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (d)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (d)

286. Chuyện Con Heo Liên Căn (Tiền thân Sàlùka) Chớ ganh với món Liên căn..., Chuyện này được bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên, về sự cám dỗ của một cô gái mập. Các tình tiết sẽ được trình bày tro...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (c)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (c)

281. Chuyện Trái Xoài Chính Trung (Tiền thân Abkhantara) Có cây nọ trên cành mang trái.., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về sự việc Trưởng lão Xá-lợi-phất biếu nước xoài cho Tỷ-kheo-ni Bimbàde...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (b)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (b)

274. Chuyện Tham Ăn (Tiền thân Lola) Cô hạc này là ai thế nhỉ.., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo tham ăn và bị đưa ra trước thính đường. Bấy giờ, bậc Ðạo Sư dạy: ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (a)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (a)

264. Chuyện Đại Vương Panàda (Tiền thân Mahà-Panàda) Vua Panàda có cung điện ấy..., Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài ghé đến bên bờ sông Hằng, về thần thông của Trưởng lão Bhaddaji. Một...

Tiểu Bộ Kinh - Tập VI (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập VI (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (III) Jàtaka   The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895) Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn & Nguyên Tâm ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kosya

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kosya

261. CHUYỆN HOA SEN (Tiền thân Paduma) Như tóc râu bị cắt..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một số Tỷ-kheo cúng dường vòng hoa tại cây bồ đề Ànanda. (câu chuyện sẽ được trình bày ở Ti...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sankappa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sankappa

251. CHUYỆN DỤC TẦM (Tiền thân Sankappa) Không có người bắn cung..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Nghe nói, một thiện nam tử trú ở thành X...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sigàla (Chó rừng)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sigàla (Chó rừng)

241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÀTHA (Tiền thân Sabbadàtha) Kiên trì trong kiêu mạn..., Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Sau khi vua A-xà-thế tín nhiệm, Ðề-bà-đạt-đa được lợ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Upàhana

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Upàhana

231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY (Tiền thân Upàhana). Như người mua giày hư..., Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo họp tại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyệ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kàsàva

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kàsàva

221. CHUYỆN TẤM Y VÀNG (Tiền thân Kàsàva) Ai đầy những uế nhiễm..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Một thời, vị Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phất sống với nă...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Biranatthambhaka (Ðám cỏ thơm)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Biranatthambhaka (Ðám cỏ thơm)

211. CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA (Tiền thân Somadatta) Thường xuyên học thuộc lòng..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi (Udàyì khờ dại).Tương truyền khi ở trước mặt ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Natamdaiha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Natamdaiha

201. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanàgara) Bậc trí đã nói rằng..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một nhà tù. Nghe nói, thời ấy một số đông kẻ trộm cướp là những...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Ruhaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Ruhaka

191. CHUYỆN TẾ SƯ RUHAKA (Tiền thân Ruhaka) Dây cung, dù bị đứt..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về sự luyến ái người vợ cũ. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được đề cập ở Chương tám, Tiền thân ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asadisa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asadisa

181. CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ÐỊCH (Tiền thân Asadisa) Vị thiện xạ, hoàng tử..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về cuộc xuất gia vĩ đại. Bậc Ðạo Sư nói: - Này các Tỷ-kh...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Thiện Pháp

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Thiện Pháp

171. CHUYỆN THIỆN PHÁP (Tiền thân Kalyàna-dhamma) Thưa Nhân chủ, ở đời..., Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một bà mẹ vợ điếc. Ở Xá-vệ, một điền chủ có lòng tin, tinh tấn, quy y Ba ngôi b...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Santahava

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Santahava

161. CHUYỆN ẨN SĨ INDASAMÀNAGOTTA (Tiền thân Indasamànagotta) Chớ giao du thân mật..., Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người tánh tình khó bảo. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nó...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Dalha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Dalha

151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Tiền thân Ràjovàda) Cứng rắn đối cứng rắn..., Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về lời giáo giới cho vua. Câu chuyện sẽ được nói đến trong Tiền thân Te...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kakantaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kakantaka

141. CHUYỆN CON TẮC KÈ (Tiền thân Godha) Giao du với kẻ ác..., Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong Tiền thân Mahihàmukha (số 26). ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asampadàna

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asampadàna

131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Asampadàna) Nếu người này người kia ... Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy giờ, các Tỳ kheo tại Chánh pháp đường, khởi lên câu ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kusanàli

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kusanàli

121. CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA (Tiền thân Kusanàli) Hãy để cho mọi người ..., Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người bạn chân thật của ông Cấp Cô Ðộc. Các thân hữu, bạn bè quen biết, cá...

Tiểu Bộ Kinh - Tập V (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập V (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (II) Jàtaka The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895) Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu & Nguyên T...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Hamsa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Hamsa

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha) Ngươi nghĩ mình là ngỗng..., Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Ummagga số 546 -ooOoo- 112. CH...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Parosata

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Parosata

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) Trăm kẻ ngu tụ hội..., Trăm kẻ ngu tụ hội. Thiền tư một trăm năm, Không bằng một người trí Hiểu nghĩa lời Phật dạy. Tiền thâ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Litta

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Litta

91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta) Thuốc độc được xoa bôi ..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói, lúc bấy giờ, phần lớn...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apayimha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apayimha

81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna) Chúng con đã uống rượu..., Câu chuyện này, khi bậc Ðạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng lão Sàgata. Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Varana

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Varana

71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Vanara) Ai có việc làm trước..., Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là Kutumbikaputtatissa (Tissa, con vị điền chủ). Theo truyền thuy...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Nữ Nhân

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Nữ Nhân

61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ÐAU (Tiền thân Asàtamanta) Câu chuyện này do bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bị tham dục chi phối. Câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiền thân Ummadanti số 527. ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Àsimsa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Àsimsa

51. CHUYỆN VUA ÐẠI GIỚI ÐỨC (Tiền thân Mahàsìlavà) Người luôn luôn hy vọng..., Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Bậc Ðạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy: ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Lợi Ái

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Lợi Ái

41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền thân Losaka) Với người muốn mình lợi..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Losaka. Ai là Trưởng lão Losaka? Một người ở xứ Kosala, con của ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kulavaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kulavaka

31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka) Hãy để tổ chim con ..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo uống nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ Tỷ-kheo từ Xá-vệ ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kurunga

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kurunga

21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga) Con nai biết rõ được..., Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Một thời, tại Pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi tụ họp, nói ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Giới

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Giới

11. CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh..., Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Ðề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apannaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apannaka

1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka) Có những người nói lên... Ðức Thế Tôn, khi ở Tinh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. Vì ai, pháp thoại này được đề cập? Vì năm trăm người bạ...

Tiểu Bộ Kinh - Tập IV (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập IV (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (I) Jàtaka The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895) Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu (Viện N...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bảy Mươi Mốt Kệ (Ðại Tập)

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bảy Mươi Mốt Kệ (Ðại Tập)

(CCLXIV) Vangìsa (Thera. 109) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là Vangìsa và được dạy ba tập Vệ-đà. Ngài được trọng vọng cúng dường, nhờ gõ trên sọ người và b...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Năm Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Năm Mươi Kệ

(CCLXII) Tàlaputta (Thera. 97) Trong thời gian đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở thành thiện xảo trong nghề diễn kịch thích hợp với người trong gia tộc và trở thành lừng danh khắp Ấn Ðộ, như nh...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Mươi Kệ

(CCLVIII) Phussa (Thera. 87) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, được đặt tên là Phussa, và được giáo dục trong mọi tài năng của thanh niên hoàng tộc. Nhưng ngài có tâm hướng khác ...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Hai Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Hai Mươi Kệ

(CCXLVIII) Adhimutta (Thera. 71) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con người chị của Trưởng lão Sankicca. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của cậu ngài, và khi còn là Sa-di, đã chứng quả A-la-hán. Sống hưởng an l...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Mười Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Mười Kệ

(CCXXIII) Kàludàyin (Thera. 56) Ngài sanh cùng ngày với đức Phật trong gia đình con vị Bộ trưởng của vua ở Kapilavatthu. Bảy vị cùng sanh một lần trong ngày, Vị Bồ-tát, cây Bồ-đề, mẹ của Ràhula và bốn vật báu: roi báu, c...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Sáu Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Sáu Kệ

(CCK) Uruvelà Kassapa (Thera. 42) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm anh cả trong ba anh em một gia đình Bà-la-môn tên Kassapa, và cả ba đều học thông ba tập Vệ-đà. Ba anh em có đến năm trăm, ba trăm và hai trăm...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bốn Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bốn Kệ

(CLXXXVI) Nàgasamàla (Thera. 33) Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong gia đình hoàng tộc Thích-ca, ngài quán sát tánh vô thường của sự vật và triển khai thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Ngài chứng minh chánh trí ...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Kệ

(CLXX) Anganika Bhàradvàja (Thera. 29) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh gần núi Hy-mã-lạp-sơn, trong thành phố Ukkattha, trong gia đình một Bà-la-môn phú cường và được đặt tên là Anganika Bhàradvàja. Khi ngài được...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Hai Kệ - Phẩm Một

Trưởng Lão Tăng Kệ - Hai Kệ - Phẩm Một

(CXXI) Utara (Thera. 18) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con một Bà-la-môn có danh tiếng, được đặt tên là Uttara. Ngài thông suốt giáo điển Vệ-đà, và có danh tiếng về gia tộc, về dung sắc, ...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Sáu

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Sáu

(LI-LIV) Ghodhika, Subàhu, Valliya, Uttiya (Thera. 8) Trong thời đức Phật tại thế, bốn vị này sanh ở Pava, con của bốn vua Malla, và giữa bốn người này, có một tình bạn chân thành. Bốn vị này có một sứ mệnh, cùng đi đến ...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Một

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Một

Ðảnh Lễ Ðức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Ðẳng Giác   (I) Subhùti (Thera. 1) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đình vị Cố vấn Sumana, em trai Ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), được đặt ...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Ba Mươi Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Ba Mươi Kệ

(LXXI) Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Therì. 150) Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), trong gia đình một Bà-la-môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là Subhà và thân nàng rất tuyệt đẹp, nhất là về ta...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Mười Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Mười Kệ

(LXIII) Kisà Gotamì (Therì. 143) Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình nghèo khổ, tên là Gota mì, vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisà Gotamì (Gotamì ốm yếu). Khi lập gia đình, nàng...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Năm Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Năm Kệ

(XXXVIII) Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Therì. 130) Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Devadaha và trở thành người nữ điều dưỡng cho Mahàpajàpati. Nàng tên là Vàddhesi nhưng tên gia tộc nàng không được biết đến khi chủ ...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Một Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Một Kệ

(I) Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 123) 1. Hãy ngủ trong an lạc Hỡi nàng thân đẫy đà, Ðắp phủ trong tấm y, Chính mình tự làm lấy, Lòng tham, nàng lắng dịu, Như ghè kh...

Tiểu Bộ Kinh - Tập III (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập III (Khuddaka Nikàya)

Mục lục Tập III 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ (chú giải) Nguyên tác tiếng Anh: Rhys Davids, C. A. F., "Psalms of the Brethren", Pali Text Society, 1913  Chương Một...

Thiên Cung Sự - Phẩm Sunikkhitta

Thiên Cung Sự - Phẩm Sunikkhitta

1. (75) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Cittalatà (Cittalatà-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy có một đệ tử tại gia nghèo khó sống nhờ làm công cho người khác. Vị ấy có lòng mộ đạo và phụng ...

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàyasi

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàyasi

1. (65) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Gia Chủ (Agàriya-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một gia đình giàu sang đạo đức, một nguồn tài lợi dồi dào cho Tăng chúng và Ni chúng. Hai vị ch...

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðại xa

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðại xa

1. (51) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Ðài Tiên Nhái (Mandukadevaputta-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại Campà (Chiêm-bà) trên bờ ao sen Gaggarà. Từ rạng đông, vừa xuất định Ðại bi, Ngài quán sát: 'Hôm nay về buổi chiều lúc Ta t...

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðỏ sẫm

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðỏ sẫm

1. (39) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Ðỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong Lâu đài trước, một nữ tỳ của n...

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàricchattaka

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàricchattaka

1. (29) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna) Bấy giờ, bậc Ðạo Sư trú tại Ràjagaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy ở Ràjagaha trong một gia đình thường cúng dường Tôn giả Mahà-Moggallàna có một thiếu nữ chuyên tâm bố t...

Thiên Cung Sự - Phẩm Cittalatà

Thiên Cung Sự - Phẩm Cittalatà

1. (18) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra) Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sàvatthi đến tinh xá về buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy...

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (b)

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (b)

11. Chuyện thứ mười một - Lâu Ðài Trinh Phụ (Patibbatà-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Trong thành ấy có một trinh phụ. Nàng sống hòa hợp với chồng, nhẫn nại và thông minh. Nàng không la mắng ai, dù khi hờn giận,...

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (a)

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (a)

   Ðảnh Lễ Ðức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác 1- Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna) Một thời đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), ở Jetavana (Kỳ Viên) trong tinh xá ông Anàthapindika ...

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (b)

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (b)

5. (40) Chuyện Cây Mía (Ucchu) Trong khi đức Thế Tôn đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm), một người đang chở mía, cầm một khúc mía, vừa đi vừa ăn. Các vần kệ này kể lại câu chuyện trên. Một hôm, Tôn giả Mahà-Moggallàn...

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (a)

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (a)

1. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara) Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Jetavana (Kỳ Viên) một vị vua dòng họ Licchavi mệnh danh Ambasakkhara, là một người không mộ đạo, có tà kiến, đang trị vì ở Vesàli (...

Ngạ Quỷ Sự - Tiểu Phẩm

Ngạ Quỷ Sự - Tiểu Phẩm

1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna) Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Về phía Tây Benares (Ba-la-nại) bên kia sông Hằng, khi ta đi qua thị trấn Vàsabha, ...

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (b)

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (b)

9. (21) Chuyện Ankura (Ankura) Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàvatthi (Xá-vệ). Trong trường hợp này, Ankura không phải là ngạ quỷ, nhưng vì có liên hệ với ngạ quỷ, nên chuyện được gọi là chuyện ngạ quỷ...

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (a)

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (a)

1. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Thuở ấy, trong làng Itthakàvati ở nước Magadha và làng Dìgharàji có nhiều người ma...

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Con Rắn

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Con Rắn

1. Chuyện Thí Dụ Phước Ðiền (Khettùpamà) Ðức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana (Trúc Lâm) gần Ràjagaha (Vương Xá). Thời ấy, ở Vương Xá có một người chủ ngân khố giàu sang vô cùng ...

Tiểu Bộ Kinh - Tập II (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập II (Khuddaka Nikàya)

Mục lục Tập II  2.1 Chuyện Thiên Cung (chú giải) Nguyên tác tiếng Anh: Horner, I. B., "Stories of the Mansions", Pali Text Society, 1974 Phẩm I : Lâu Ðài Nữ Giới ...

Tiểu Bộ Kinh - Tập I (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập I (Khuddaka Nikàya)

Mục lục Tập I 1.1 Kinh Tiểu Tụng (Việt-Anh) 1.2 Kinh Pháp Cú (Việt-Anh) 1.3 Kinh Phật Tự Thuyết 1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy 1.5 Kinh Tập  Tập I...

Kinh Tập - Chương 5

Kinh Tập - Chương 5

Chương Năm - Phẩm Con Ðường Ðến Bờ Bên Kia (I) Bài kệ mở đầu (Sn 190) 976. Từ thành phố đẹp đẽ, Của các Kô-xa-la, Có vị Bà-la-môn, Thông đạt các chú thuật, Hướng tầm vô sở hữu, Hướng phía N...

Kinh Tập - Chương 4

Kinh Tập - Chương 4

Chương Bốn - Phẩm Tám (I) Kinh về Dục (Sn 151) 766. Ai ao ước được dục, Nếu dục được thành tựu, Chắc tâm ý hoan hỷ, Ðược điều con người muốn. 767. Nếu người có dục ấy, Ước muốn được...

Kinh Tập - Chương 3

Kinh Tập - Chương 3

Chương Ba - Ðại Phẩm (I) Kinh Xuất Gia (Sn 72) Ananda: 405. Xuất gia, tôi tán thán, Như Pháp nhãn xuất gia, Sau khi Ngài quán sát, Chấp thuận hạnh xuất gia. 406.Trói buộc, s...

Kinh Tập - Chương 2

Kinh Tập - Chương 2

Chương Hai - Tiểu Phẩm (I) Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39) 222. Phàm ở tại đời này, Có sanh linh tụ hội, Hoặc trên cõi đất này, Hoặc chính giữa hư không Mong rằng mọi sanh linh, Ðược đ...

Kinh Tập - Chương 1

Kinh Tập - Chương 1

Chương Một - Phẩm Rắn Uragavagga (I) Kinh Rắn (Sn 1) 1. Ai nhiếp phục phẫn nộ Ðang được dấy khởi lên, Như dùng chất linh dược, Ngăn độc rắn lan rộng Tỷ-kheo ấy từ bỏ, Bờ này và bờ kia, ...

Kinh Tập (Sutta Nipata)

Kinh Tập (Sutta Nipata)

  Mục Lục Giới thiệu Chương Một - Phẩm Rắn (Uragavagga) 1. Kinh Rắn 2. Dhaniya 3. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng 4. Kinh Kasibbàradvàja, Người C...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 4

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 4

Chương Bốn - Bốn Pháp Phẩm I (C) (Cat. I) (It. 101) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, Ta là Bà-la-môn, người được đến yêu cầu, tay luô...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 3

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 3

Chương Ba - Ba Pháp Phẩm I (L) (Tik. I, 1) (It. 45) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 1-2

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 1-2

Chương 1 Chương 2 Chương Một - Một Pháp Phẩm I (I) (Ek I, 1) (It. 1) Ðiều này đã được Thế Tôn nói...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

  Mục Lục Giới thiệu Chương Một - Tập Một Pháp Phẩm I, Phẩm II, Phẩm III Chương Hai - Tập Hai Pháp Phẩm I, Phẩm II Chương Ba - Tập Ba...

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 6-8

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 6-8

Chương 6: Phẩm Sanh Ra Ðã Mù Chương 7: Phẩm Nhỏ Chương 8: Phẩm Pataligamiya Chương Sáu Phẩm Sanh Ra Ðã Mù (I) (Ud ...

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 4-5

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 4-5

Chương 4: Phẩm Meghiya Chương 5: Phẩm Trưởng Lão Sona Chương Bốn Phẩm Meghiya (I) (Ud 34) Như vầy tôi nghe: M...

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 1-3

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 1-3

Chương 1: Phẩm Bồ Ðề Chương 2: Phẩm Muccalinda Chương 3: Phẩm Nanda Chương Một Phẩm Bồ Ðề (I) (Ud 1) Như vầy...

Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna)

Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna)

ục Lục [1-3] Chương 1: Phẩm Bồ Ðề Chương 2: Phẩm Muccalinda Chương 3: Phẩm Nanda [4-5] Chương 4: Phẩm Meghiya Chương 5: Phẩm Trưở...

Kinh Pháp Cú - Phẩm 21-26

Kinh Pháp Cú - Phẩm 21-26

XXI. Phẩm Tạp Lục 290. "Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn, Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn." 291. "Gieo khổ đau cho...

Kinh Pháp Cú - Phẩm 11-20

Kinh Pháp Cú - Phẩm 11-20

XI. Phẩm Già 146. "Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đèn?" 147. "Hãy xem bong bón...

Kinh Pháp Cú - Phẩm 1-10

Kinh Pháp Cú - Phẩm 1-10

I - Phẩm Song Yếu 1. "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo &quo...

Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú

Mục Lục [01-10] I. Phẩm Song Yếu (001-020) II. Phẩm Không Phóng Dật (021-032) III. Phẩm Tâm (033-043) IV. Phẩm Hoa (044-059) V. Phẩm Kẻ Ngu (060-07...

Tiểu Tụng (Khuddakapàtha)

Tiểu Tụng (Khuddakapàtha)

I. Tam Quy II. Thập Giới III. Ba Mươi Hai Phần IV. Nam Tử Hỏi Ðạo V. Kinh Ðiềm Lành VI. Kinh Châu Báu VII. Kinh Ngoài Bức Tường VIII. Kinh Bảo Tàng IX. Kinh Lòng Từ (phần Anh ngữ) ...

Chương Mười Một Pháp - Phẩm 01-03

Chương Mười Một Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Y Chỉ (I) (1) Có Lợi Ích Gì 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, các thiện giới c...

Chương Mười Pháp - Phẩm 13-22

Chương Mười Pháp - Phẩm 13-22

XIII. Phẩm Thanh Tịnh (I) (123) Các Pháp Thanh Tịnh 1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...

Chương Mười Pháp - Phẩm 10-12

Chương Mười Pháp - Phẩm 10-12

X. Phẩm Nam Cư Sĩ (I) (91) Người Hưởng Dục 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàhapindika. Rồi nam cư sĩ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một b...

Chương Mười Pháp - Phẩm 07-09

Chương Mười Pháp - Phẩm 07-09

VIII. Phẩm Ước Nguyện (I) (71) Ước Nguyện 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo. - Thưa vâng, bạch Thế Tôn. ...

Chương Mười Pháp - Phẩm 04-06

Chương Mười Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Upàli Và Ananda   (I) (31) Upàli Và Giới Bổn 1. Bấy giờ có Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn: 2. - Bạ...

Chương Mười Pháp - Phẩm 01-03

Chương Mười Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Lợi Ích (I) (1) Ý Nghĩa Gì 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jeta-vana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi x...

Chương Chín Pháp - Phẩm 04-10

Chương Chín Pháp - Phẩm 04-10

IV. Ðại Phẩm (I) (32) Chín Thứ Ðệ Trú (1) 1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là chín? 2. Này Hiền giả, ở đây có Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng ...

Chương Chín Pháp - Phẩm 01-03

Chương Chín Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Chánh Giác (I) (1) Chánh Giác 1. - Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "B...

Chương Tám Pháp - Phẩm 07-10

Chương Tám Pháp - Phẩm 07-10

VII. Phẩm Ðất Rung Ðộng (I) (61) Dục 1. - Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là tám? 2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi ...

Chương Tám Pháp - Phẩm 04-06

Chương Tám Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Bố Thí (I) (31) Bố Thí (1) 1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. Thế nào là tám? 2. Vì có người đến, nên bố thí; vì sợ hãi, nên bố thí; vì nghĩ rằng: "Người ấy đã cho ta, nên bố thí; Vì nghĩ...

Chương Tám Pháp - Phẩm 01-03

Chương Tám Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Từ (I) (1) Từ 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, bạch ...

Chương Bảy Pháp - Phẩm 07-09

Chương Bảy Pháp - Phẩm 07-09

VII. Ðại Phẩm (I) (61) Xấu Hổ 1. - Khi tàm quý không có, này các Tỷ-kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệ...

Chương Bảy Pháp - Phẩm 04-06

Chương Bảy Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Chư Thiên (I) (31) Không Phóng Dật 1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ð...

Chương Bảy Pháp - Phẩm 01-03

Chương Bảy Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Tài Sản (I) (1) Ðược Ái Mộ (1) 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathì, Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo. - Bạch Thế T...

Chương Sáu Pháp - Phẩm 06-12

Chương Sáu Pháp - Phẩm 06-12

VI. Ðại Phẩm (I) (55) Sona 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ Tôn giả Sona trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong khi đ...

Chương Sáu Pháp - Phẩm 04-05

Chương Sáu Pháp - Phẩm 04-05

IV. Phẩm Chư Thiên (I) (31) Hữu Học 1. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu? 2. Ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ, ưa hội chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống...

Chương Sáu Pháp - Phẩm 01-03

Chương Sáu Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính (I) (1) Ðáng Ðược Cung Kính (1) 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ...

Chương Năm Pháp - Phẩm 19-26

Chương Năm Pháp - Phẩm 19-26

XIX. Phẩm Rừng (I) (181) Rừng 1. - Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? 2. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; hạng ở rừng vì đ...

Chương Năm Pháp - Phẩm 13-18

Chương Năm Pháp - Phẩm 13-18

XIII. Phẩm Bệnh (I) (121) Người Bệnh 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Ðại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người bệnh. Thế Tôn thấy một Tỷ-khe...

Chương Năm Pháp - Phẩm 07-12

Chương Năm Pháp - Phẩm 07-12

VII. Phẩm Tưởng (I) (61) Các Tưởng (1) 1. - Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Thế nào là năm? 2...

Chương Năm Pháp - Phẩm 01-06

Chương Năm Pháp - Phẩm 01-06

I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học (I) (1) Tóm Lược 1. Như vậy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo. - Thưa vâ...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 22-28

Chương Bốn Pháp - Phẩm 22-28

XXII. Phẩm Ô Uế (I) (211) Chúng 1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-ni á...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 19-21

Chương Bốn Pháp - Phẩm 19-21

XIX. Phẩm Chiến Sĩ (I) (181) Người Chiến Sĩ 1.- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Ở đây, nà...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 13-18

Chương Bốn Pháp - Phẩm 13-18

XIII. Phẩm Sợ Hãi (I) (121) Tự Trách 1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, sợ hãi ác thú. 2.-Và này các Tỷ-kheo, thế nà...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 07-12

Chương Bốn Pháp - Phẩm 07-12

VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức (I) (61) Bốn Nghiệp Công Ðức 1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên: ...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 04-06

Chương Bốn Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Bánh Xe (I) (31) Bánh Xe. 1. Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài nguời không bao lâu đạ...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 01-03

Chương Bốn Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Bhandagana (I) (1) Giác Ngộ Như vậy, tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo. - Thưa vâng, bạch Thế Tôn...

Chương Ba Pháp - Phẩm 11-16

Chương Ba Pháp - Phẩm 11-16

XI. Phẩm Chánh Giác 101.- Trước Khi Giác Ngộ 1. - Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, ta suy nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt ở đời? Cái gì là nguy hại, cái gì là xuất...

Chương Ba Pháp - Phẩm 08-10

Chương Ba Pháp - Phẩm 08-10

VIII. Phẩm Ananda 71.- Channa 1. Nhân duyên ở Sàvatthi. Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón thă...

Chương Ba Pháp - Phẩm 05-07

Chương Ba Pháp - Phẩm 05-07

V. Phẩm Nhỏ 41.- Sự Có Mặt - Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng ti...

Chương Ba Pháp - Phẩm 01-04

Chương Ba Pháp - Phẩm 01-04

I. Phẩm Người Ngu 1-10 Người Ngu 1.- Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo. - Thưa vâng....

Chương Hai Pháp - Phẩm 05-17

Chương Hai Pháp - Phẩm 05-17

V. Phẩm Hội Chúng 1-10 1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng nông nổi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội c...

Chương Hai Pháp - Phẩm 01-04

Chương Hai Pháp - Phẩm 01-04

I. Phẩm Hình Phạt 1-10 Hai Loại Tội 1.- Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo. - Bạch Thế Tôn. Các...

Chương Một Pháp - Phẩm 15-21

Chương Một Pháp - Phẩm 15-21

XV. Phẩm Không Thể Có Ðược 1-28. Chấp Nhận Các Hành Là Thường Còn 1. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này kh...

Chương Một Pháp - Phẩm 01-14

Chương Một Pháp - Phẩm 01-14

I. Phẩm Sắc 1-10 Nữ Sắc v.v... 1. Tôi nghe như vầy.: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo! - Thưa ...

Maggavagga - Phẩm đạo

Maggavagga - Phẩm đạo

Dhammapada-Pháp cú 20. Maggavagga-Phẩm đạo ------------------------------------------- 273. Maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho, saccānaṃ caturo padā; Virāgo seṭṭho dhammānaṃ, dvipadānañca cakkhumā. 273.01 Maggānaṃ-giữa các con đường (62 tà kiến) -> aṭṭh...

Dhammaṭṭhavagga - Phẩm pháp trụ

Dhammaṭṭhavagga - Phẩm pháp trụ

Dhammapada-Pháp cú 19. Dhammaṭṭhavagga-Phẩm pháp trụ ------------------------------------------- 256. Na tena hoti dhammaṭṭho, yenatthaṃ sāhasā naye; Yo ca atthaṃ anatthañca, ubho niccheyya paṇḍito. 256.01 Naye-người xét xử -> atthaṃ-vấn đề -...

Malavagga - Phẩm cấu uế

Malavagga - Phẩm cấu uế

Dhammapada-Pháp cú 18. Malavagga-Phẩm cấu uế ------------------------------------------- 235. Paṇḍupalāsova dānisi, yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā; Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi, pātheyyampi ca te na vijjati. 235.01 Dāni-hiện giờ -> asi-ngươi thì -> ...

Kodhavagga - Phẩm phẫn nộ

Kodhavagga - Phẩm phẫn nộ

Dhammapada-Pháp cú 17. Kodhavagga-Phẩm phẫn nộ ------------------------------------------- 221. Kodhaṃ  jahe vippajaheyya mānaṃ, saṃyojanaṃ sabbamatikkameyya; Taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ, akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā. 221.01 Jahe-nên từ bỏ ->...

Piyavagga - Phẩm hỷ ái

Piyavagga - Phẩm hỷ ái

Dhammapada-Pháp cú 16. Piyavagga-Phẩm hỷ ái ------------------------------------------- 209. Ayoge yuñjamattānaṃ, yogasmiñca ayojayaṃ; Atthaṃ hitvā piyaggāhī, pihetattānuyoginaṃ. 209.01 Yuñjaṃ-người nổ lực -> attānaṃ-bản thân -> ayoge-ở những...

Sukhavagga - Phẩm an lạc

Sukhavagga - Phẩm an lạc

Dhammapada-Pháp cú 15. Sukhavagga-Phẩm an lạc ------------------------------------------- 197. Susukhaṃ vata jīvāma, verinesu averino; Verinesu manussesu, viharāma averino. 197.01 Vata-quả thật -> jīvāma-chúng ta sống -> susukhaṃ-thật an lạc ...

Buddhavagga - Phẩm Phật-đà

Buddhavagga - Phẩm Phật-đà

Dhammapada-Pháp cú 14. Buddhavagga-Phẩm Phật-đà ------------------------------------------- 179. Yassa jitaṃ nāvajīyati, jitaṃ yassa no yāti koci loke; Taṃ buddhamanantagocaraṃ, apadaṃ kena padena nessatha. 179.01 Jitaṃ-chiến thắng -> yassa-c...

Lokavagga - Phẩm thế gian

Lokavagga - Phẩm thế gian

Dhammapada-Pháp cú 13. Lokavagga-Phẩm thế gian ------------------------------------------- 167. Hīnaṃ dhammaṃ na seveyya, na saṃvase; Micchādiṭṭhiṃ na seveyya, na siyā lokavaḍḍhano. 167.01 Na seveyya-không nên đi theo -> hīnaṃ dhammaṃ-pháp hạ...

Attavagga - Phẩm tự ngã

Attavagga - Phẩm tự ngã

Dhammapada-Pháp cú 12. Attavagga-Phẩm tự ngã ------------------------------------------- 157. Attānañce piyaṃ jaññā, rakkheyya naṃ surakkhitaṃ; Tiṇṇaṃ aññataraṃ yāmaṃ, paṭijaggeyya paṇḍito. 157.01 Ce-nếu -> jaññā-biết -> attānaṃ-bản thân -> p...

Jarāvagga - Phẩm già

Jarāvagga - Phẩm già

Dhammapada-Pháp cú 11. Jarāvagga-Phẩm già ------------------------------------------- 146. Ko nu hāso kimānando, niccaṃ pajjalite sati; Andhakārena onaddhā, padīpaṃ na gavesatha. 146.01 Pajjalite-trong khi sự đốt cháy (lửa phiền não) -> nicca...

Daṇḍavagga - Phẩm hình phạt

Daṇḍavagga - Phẩm hình phạt

Dhammapada-Pháp cú 10. Daṇḍavagga-Phẩm hình phạt ------------------------------------------- 129. Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbe bhāyanti maccuno; Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye. 129.01 Sabbe-tất cả (chúng sanh) -> tasanti-sợ -> d...

Pāpavagga - Phẩm ác

Pāpavagga - Phẩm ác

Dhammapada-Pháp cú 09. Pāpavagga-Phẩm ác ------------------------------------------- 116. Abhittharetha kalyāṇe, pāpā cittaṃ nivāraye; Dandhañhi karoto puññaṃ, pāpasmiṃ ramatī mano. 116.01 Abhittharetha-hãy gấp rút làm -> kalyāṇe-những điều t...

Sahassavagga - Phẩm ngàn

Sahassavagga - Phẩm ngàn

Dhammapada-Pháp cú 08 Sahassavagga-Phẩm ngàn ------------------------------------------- 100. Sahassamapi  ce vācā, anatthapadasaṃhitā; Ekaṃ atthapadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati. 100.01 Sahassamapi ce-dẫu cả ngàn -> vācā-lời nói -> anatthap...

Arahantavagga - Phẩm A-la-hán

Arahantavagga - Phẩm A-la-hán

Dhammapada-Pháp cú 07 Arahantavagga-Phẩm A-la-hán ------------------------------------------- 90. Gataddhino  visokassa, vippamuttassa sabbadhi; Sabbaganthappahīnassa, pariḷāho na vijjati. 90.01 Gataddhino-đối với người đã xong cuộc đi (luân ...

Paṇḍitavagga - Phẩm người trí

Paṇḍitavagga - Phẩm người trí

Dhammapada-Pháp cú 06. Paṇḍitavagga-Phẩm người trí ------------------------------------------- 76. Nidhīnaṃva  pavattāraṃ, yaṃ passe vajjadassinaṃ; Niggayhavādiṃ medhāviṃ, tādisaṃ paṇḍitaṃ bhaje; Tādisaṃ bhajamānassa, seyyo hoti na pāpiyo. 7...

Bālavagga - Phẩm người ngu

Bālavagga - Phẩm người ngu

Dhammapada-Pháp cú 05. Bālavagga-Phẩm người ngu ------------------------------------------- 60. Dīghā  jāgarato ratti, dīghaṃ santassa yojanaṃ; Dīgho bālānaṃ saṃsāro, saddhammaṃ avijānataṃ. 60.01 Ratti-đêm -> dīghā-dài -> jāgarato-đối với ngư...

Pupphavagga - Phẩm hoa

Pupphavagga - Phẩm hoa

Dhammapada-Pháp cú 04. Pupphavagga-Phẩm hoa ------------------------------------------- 44. Ko imaṃ pathaviṃ vicessati, yamalokañca imaṃ sadevakaṃ; Ko dhammapadaṃ sudesitaṃ, kusalo pupphamiva pacessati. 44.01 Ko-ai -> vicessati-có thể thấu hi...

Cittavagga - Phẩm tâm

Cittavagga - Phẩm tâm

Dhammapada-Pháp cú 03. Cittavagga-Phẩm tâm ------------------------------------------- 33. Phandanaṃ  capalaṃ cittaṃ, dūrakkhaṃ dunnivārayaṃ; Ujuṃ karoti medhāvī, usukārova tejanaṃ. 33.01 Medhāvī-người trí -> ujuṃ karoti-làm thẳng (bằng chỉ-q...

Appamādavagga - Phẩm niệm

Appamādavagga - Phẩm niệm

Pāḷi Nissaya ------------------------------------------- Dhammapada-Pháp cú 02. Appamādavagga-Phẩm niệm ------------------------------------------- 21. Appamādo  amatapadaṃ, pamādo maccuno padaṃ; Appamattā na mīyanti, ye pamattā yathā matā. ...

Brāhmaṇasuttaṃ - Kinh Bà-la-môn

Brāhmaṇasuttaṃ - Kinh Bà-la-môn

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 5. Brāhmaṇasuttaṃ-Kinh Bà-la-môn 5.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayen...

Huṃhuṅkasuttaṃ - Kinh Huṃhuṅka

Huṃhuṅkasuttaṃ - Kinh Huṃhuṅka

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 4.1 Huṃhuṅkasuttaṃ-Kinh Huṃhuṅka 4.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre ajapālanigrodhe paṭhamābhisambuddho....

Tatiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ ba

Tatiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ ba

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 3.1 Tatiyabodhisuttaṃ-Kinh Bồ-đề thứ ba 3.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisam...

Dutiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ hai

Dutiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ hai

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 2.1 Dutiyabodhisuttaṃ-Kinh Bồ-đề thứ hai 2.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisa...

Paṭhamabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ nhất

Paṭhamabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ nhất

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 1.1 Paṭhamabodhisuttaṃ-Kinh Bồ-đề thứ nhất 1.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhi...

Ajakalāpakasuttaṃ - Kinh Ajakalāpaka

Ajakalāpakasuttaṃ - Kinh Ajakalāpaka

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 7. Ajakalāpakasuttaṃ-Kinh Ajakalāpaka 7.1 Evaṃ  me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā pāvāyaṃ [pāṭaliyaṃ (pī.)] viharati ajakalāpake cetiye, ajakalāpakassa yak...

Saṅgāmajisuttaṃ - Kinh Saṅgāmaji

Saṅgāmajisuttaṃ - Kinh Saṅgāmaji

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 8. Saṅgāmajisuttaṃ-Kinh Saṅgāmaji 8.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena ā...

Jaṭilasuttaṃ - Kinh đạo sĩ tóc bện

Jaṭilasuttaṃ - Kinh đạo sĩ tóc bện

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 9. Jaṭilasuttaṃ-Kinh đạo sĩ tóc bện 9. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati gayāsīse. Tena kho pana samayena sambahulā jaṭilā sītāsu hem...

Bāhiyasuttaṃ - Kinh Bāhiya

Bāhiyasuttaṃ - Kinh Bāhiya

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 10. Bāhiyasuttaṃ-Kinh Bāhiya 10.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bāhiy...