Blogs

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   XII. CHƯƠNG LIÊN QUAN BẢY TRĂM VỊ (SATTASATIKAKKHANDHAKAṂ) [630] V&agra...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   XI. CHƯƠNG LIÊN QUAN NĂM TRĂM VỊ (PAÑCASATIKAKKHANDHAKAṂ) [614] ...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   X. CHƯƠNG TỲ KHƯU NI (BHIKKHUNĪKHANDHAKAṂ) [513] Lúc bấy giờ, đức Phậ...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   IX. CHƯƠNG ĐÌNH CHỈ GIỚI BỔN PĀTIMOKKHA (PĀTIMOKKHAṬṬHAPANAKKHANDHAKAṂ) ...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   VIII. CHƯƠNG PHẬN SỰ (VATTAKKHANDHAKAṂ) 1. PHẬN SỰ CỦA TỲ KHƯU VÃNG L...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   VII. CHƯƠNG CHIA RẼ HỘI CHÚNG (SAṄGHABHEDAKKHANDHAKAṂ) [337] L&uacut...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   VI. CHƯƠNG SÀNG TỌA [1] (SENĀSANAKKHANDHAKAṂ) [198] Lúc b...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   TẠNG LUẬT - TIỂU PHẨM TẬP HAI Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-h&aa...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   IV. CHƯƠNG DÀN XẾP (SAMATHAKKHANDHAKAṂ) 1. HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ ...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch    III. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI (tt) (SAMUCCAYAKKHANDHAKAṂ) [440] V&agr...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   III. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI (SAMUCCAYAKKHANDHAKAṂ) [377] Lúc bấy g...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   II. CHƯƠNG PARIVĀSA (PARIVĀSIKAKKHANDHAKAṂ): 1. PHẬN SỰ CỦA VỊ HÀNH PA...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch    I. CHƯƠNG HÀNH SỰ  (tt) (KAMMAKKHANDHAKAṂ) 4. HÀNH S...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   TẠNG LUẬT - TIỂU PHẨM TẬP MỘT Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-h&aa...

Luat - Tieu Pham

Luat - Tieu Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Tiểu Phẩm Cullavagga Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   ...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XIX. NĂM PHẦN [1340] Bốn loại hành sự:...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XVIII. CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT MỒ H&Ocir...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XVII. SƯU TẬP CÁC BÀI KỆ (PHẦN HAI) [1] ...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XVI. NGUỒN SANH KHỞI [1230] Có loại t...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XV. NHÓM NĂM CỦA UPĀLI [1161] Lú...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XIV. PHÂN TÍCH KAṬHINA [1124] K...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XIII. XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH) [1087] Vị ...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XII. XUNG ĐỘT (PHẦN PHỤ) [1083] Trong khi đan...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   XI. CHƯƠNG CÁO TỘI [1077] Vị xé...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   X. SƯU TẬP KHÁC về CÁC BÀI KỆ: ...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   IX. PHÂN TÍCH SỰ TRANH TỤNG: [10...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   VIII. SƯU TẬP CÁC BÀI KỆ [1016]...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   VII. CÁC CÂU VẤN ĐÁP VỀ LỄ UPOSATHA, ...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   VI. TĂNG THEO TỪNG BẬC [941] Các ph&aa...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   V. CÁC CÂU HỎI VỀ BỘ HỢP PHẦN [1] ...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   IV. (a) SỰ TRÙNG LẶP LIÊN TỤC PH...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   III. TÓM LƯỢC VỀ NGUỒN SANH TỘI: [826]...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   II. MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PH&Ac...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   II. MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PH&Ac...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   I. MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PH&Aci...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   I. MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PH&Aci...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   I. MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PH&Aci...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004   TẠNG LUẬT – TẬP YẾU -------- ...

Luat - Tap Yeu - Parivara

Luat - Tap Yeu - Parivara

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 ...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   X. CHƯƠNG KOSAMBĪ (KOSAMBIKKHANDHAKAṂ) [238] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế ...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   IX. CHƯƠNG CAMPĀ (CAMPEYYAKKHANDHAKAṂ) [174] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế ...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   VIII. CHƯƠNG Y PHỤC (CĪVARAKKHANDHAKAṂ) [128] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   VII. CHƯƠNG KAṬHINA (KAṬHINAKKHANDHAKAṂ) [95] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM (BHESAJJAKKHANDHAKAṂ) [25] Lúc bấy giờ, đức Phật T...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   TẠNG LUẬT - ĐẠI PHẨM TẬP HAI Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-h&aa...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   IV. CHƯƠNG PAVĀRAṆĀ (PAVĀRAṆĀKKHANDHAKAṂ) [224] Lúc bấy giờ, đức Phật T...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   III. CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA (VASSŪPANĀYIKAKKHANDHAKAṂ) [205] L&uacut...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   II. CHƯƠNG LỄ UPOSATHA (UPOSATHAKKHANDHAKAṂ) [147] Lúc bấy giờ, đức Ph...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU (MAHĀKHANDHAKAṂ) (tt) Tụng phẩm thứ tám [101] V&a...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Mahāvagga Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch   I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU (MAHĀKHANDHAKAṂ) (tt) Tụng phẩm thứ tư [56] Sau đó...

Luat - Dai Pham

Luat - Dai Pham

TẠNG LUẬT - ĐẠI PHẨM TẬP MỘT ***** Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU (MAHĀKHANDHAKAṂ): [1] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế T&o...

Luat - Dai Pham - 00

Luat - Dai Pham - 00

  MỤC LỤC [01a] MAHĀVAGGA I (ĐẠI PHẨM 1) I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU (MAHĀKHANDHAKAṂ): 1. Tụng phẩm thứ nhất: [1] Phầ...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Sallekhasutta)

Sallekhasutta)

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Dao Vo Ngai Giai

Dao Vo Ngai Giai

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân...

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (b)

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (b)

V. Phẩm Vực Thẳm 41.I. Tư Duy (S.v,446) 1) Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 2) Tại đấy, Thế T&o...

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (a)

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật (a)

I. Phẩm Ðịnh 1.I. Ðịnh (S.v,414) 1) Ở Sàvatthi... 2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có định, như thật rõ biết (pa...

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (b)

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (b)

III. Phẩm Saranàni 21. I. Mahànàma (1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 2) Rồi họ...

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (a)

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu (a)

I. Phẩm Veludvàra 1. I. Vua (S.v,342) 1-2) Sàvatthi. Ở đấy... nói như sau: 3) -- Dầu cho, này các Tỷ-kheo, một vị Chuyển luân vương làm chủ tể và cai trị...

Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở

Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở

I. Phẩm Một Pháp 1.I. Một Pháp (S.v,311) 1) Tại Sàvatthi... 2) Ở đây... nói như sau: 3) -- Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được l...

Chương Chín: Tương Ưng Thiền

Chương Chín: Tương Ưng Thiền

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết 1.I. Thanh Tịnh Thứ Nhất (S.v,307) 1-2) Tại Sàvatthi... -- Này các Tỷ-kheo, có bốn Thiền này. Thế nào là bốn? 3) Ở đ&...

Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

I. Phẩm Ðộc Cư 1.I. Ðộc Cư (1) (S.v,294) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Anàthapindika. 2...

Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

I. Phẩm Càpàla 1.I. Bờ Bên Kia (Tăng 29. 7 Ðại 2, 658a) (S.v,254) 1) ... 2) -- Có bốn như ý túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được l&agra...

Chương Sáu: Tương Ưng Lực

Chương Sáu: Tương Ưng Lực

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết 1.I Viễn Ly (S.v,249) 1) ... 2) -- Có năm lực này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, t...

Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết 1-12.(I-XII) (S.v,244) 1-2) Tại Sàvatthi. Tại đấy, Thế Tôn nói như sau : -- Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Th...

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (b)

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (b)

V. Phẩm Về Già 41. I. Già (S.v,216) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra. ...

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (a)

Chương Bốn: Tương Ưng Căn (a)

I. Phẩm Thanh Tịnh 1. I. Thanh Tịnh (Tạp 26,3, Ðại 2,182c) (S.v,193) 1-2) Tại Sàvatthi... Thế Tôn thuyết: 3) -- Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào l&a...

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (b)

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (b)

III. Phẩm Giới Trú 21. I. Giới (Tạp 24,27, Ðại 2,175b) (S.v,171) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda và Tôn giả Bhadda trú ở Pàtaliputta, ở khu vườn ...

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (a)

Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ (a)

I. Phẩm Ambapàli 1. I. Ambapàli (Tạp 24,20, Ðại 2,174a) (S.v,141) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại rừng Ambapàli. 2) Tại đấy, Th...

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (b)

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (b)

V. Phẩm Chuyển Luân 41.I. Các Kiêu Mạn (Vidhà) (Tạp 27, 19, Ðại 2, 196a) (S.v,98) 1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 2) -- Các Sa-môn hay Bà-la-m&...

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (a)

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi (a)

I. Phẩm Núi 1.I. Tuyết Sơn (S.v,63) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi ... Thế Tôn nói như sau : 3) -- Y cứ vào vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-k...

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (b)

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (b)

IV. Thiên Về Niết Bàn 127-132.I-VI. Hướng Ðông (1-6) (S.v,41) 133-138.VII-XII. Biển (1-6) (S.v,41) 1-2) ... 3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập ch&aac...

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (a)

Chương Một: Tương Ưng Ðạo (a)

I. Phẩm Vô Minh 1.I. Vô Minh (S.v,1) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Thắng Lâm, trong vườn ông Anàthapindika ...

Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

I. Trưởng Lão Ni Khemà (S.iv,374) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du h...

Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

Phần Một - Phẩm Một I. Thân (S.iv,359) 1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vi và con đường đưa đến vô vi (asankhata). Hãy lắng nghe. 2) Và...

Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

I. Canda (Tàn bạo) (S.iv,305) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi th&ocir...

Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

I. Kiết Sử (S.iv,281) 1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở Macchikasanda, tại rừng Ambàtaka. 2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đ...

Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

I. Với Tầm (S.iv,262) 1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Ở đấy, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi...

Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

I. Niết Bàn (S.iv,261) 1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajji, trên bờ sông Hằng, tại Ukkavelà. 2) Rồi du sĩ Sàmandaka đi đến Tôn giả S...

Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

I. Nibbàna (Niết-bàn) (S.iv,251) 1) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka. 2) Rồi du sĩ Jambukh&agrav...

Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

Phần Một - Phẩm Trung Lược 1. I. Khả Ý Và Không Khả Ý (1) (S.iv,238) 1) ... 2) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh, người nữ nhân hoàn to&agrav...

Chương Hai: Tương Ưng Thọ

Chương Hai: Tương Ưng Thọ

Phần Một - Phẩm Có Kệ 1. I. Thiền Ðịnh (S.iv,204) 1-2) ... 3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ð...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (g)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (g)

IV. Phẩm Rắn Ðộc 197. I. Rắn Ðộc (S.iv,172) 1-2) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như sau: 3) -- ...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (f)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (f)

Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư I. Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận 155. I. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (S.iv,142) 1) ... 3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô thường là v&oc...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (e)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (e)

IV. Phẩm Devadaha 134. I. Sát Na Ở Devadaha (S.iv,124) 1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một thị trấn của dân chúng Sakka, tên là Devadaha. 2)...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (d)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (d)

Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba I. Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách 104. I. Người Ðược An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách (S.iv,85) 1) ... 2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giản...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (c)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (c)

V. Phẩm Từ Bỏ 94. I. Thâu Nhiếp (S.iv,70) 1) ... 2) -- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo ...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (b)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (b)

Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai I. Phẩm Vô Minh Nhân duyên ở Sàtthi. 53.I. Vô Minh (S.iv,30) 1) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn r...

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (a)

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ (a)

Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất I. Phẩm Vô Thường 1.I. Vô Thường (1) Nội (S. iv.1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ô...

Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

I. Thiền Ðịnh Thiền Chứng (Tạp 31, Ðại 2,222c) (S,iii,263) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người tu Thiền này. Thế nào ...

Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

I. Vô Tri (1) (S.iii,257) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagota đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau...

Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

I. Chủng Loại (S.iii,254) 1-2) Trú ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư Thiên thuộc loại thần mây. Hãy lắng nghe. 4)...

Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

I. Chủng Loại (S.iii,249) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư Thiên thuộc loại Gandhabba (Càn-thát-...

Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

I. Chủng Loại (S.iii,246) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim xí điểu về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Kim xí ...

Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

I. Chủng Loại (Tạp 19, Ðại 2, 646a) (S.iii,240) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo có bốn loại Nàga (rồng, rắn) về sanh chủng. Thế nào l&ag...

Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

I. Lý (S.iii,235) 1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2)...

Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

I. Con Mắt (S.iii,232) 1-2) Nhân duyên ở Sàvathi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, dục tham đối với mắt là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với tai là t...

Chương Năm: Tương Ưng Sanh

Chương Năm: Tương Ưng Sanh

I. Mắt (Tạp 13, Ðại 2,90c) (S.iii,228) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của k...

Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

I. Con Mắt (S.iii,225) 1-2) Nhân duyên tại Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai là vô thường, biến hoại, đổ...

Chương Ba: Tương Ưng Kiến

Chương Ba: Tương Ưng Kiến

I. Phẩm Dự Lưu I. Gió (Tạp 7, Ðại 2,45a) (S.iii,202) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: -- Do có cái gì, n&...

Chương Hai: Tương Ưng Radha

Chương Hai: Tương Ưng Radha

I. Phẩm Thứ Nhất I. Màra (Tạp 6, Ðại 2,39b) (S.iii,188) 1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 2) Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi n...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (g)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (g)

C. Năm Mươi Kinh Sau I. Phẩm Biên I. Biên Kinh (Tạp 3, Ðại 2,18b) (S.iii,157) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Có bốn biên này, này c&aac...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (f)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (f)

V. Phẩm Hoa I. Dòng Sông (Tạp 10, Ðại 2,70a) (S.iii,137) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông từ núi ...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (e)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (e)

IV. Phẩm Trưởng Lão I. Ananda (Tạp 10, Ðại 2,66a) (S.iii,105) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 2)...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (d)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (d)

III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn I. Vị Ngọt (S.iii,81) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết r&ot...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (c)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (c)

B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa I. Phẩm Tham Luyến I. Tham Luyến (Tạp 2, Ðại 2,9a) (S.iii,53) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, tham luyến là kh&oc...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (b)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (b)

III. Phẩm Gánh Nặng I. Gánh Nặng (Tạp, 2.3, Trọng Ðởm. Ðại 2,19a) (Tăng 25.4, Ðại 2,631c) (S.iii,25) 1-2) Ở Sàvatthi... 3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho c&...

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (a)

Chương Một: Tương Ưng Uẩn (a)

A. Năm Mươi Kinh Căn Bản I. Phẩm Nakulapità I. Nakulapità (Tạp, 5.5 Trưởng Giả, Ðại 2,33a) (Tăng 13.4, Ðại 2,573a) (S.iii,1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống ...

Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

I. Kolita (Tạp, Ðại 2, 132a) (S.ii,273) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tại đấy, Tôn giả Mahà Moggal...

Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

I. Chóp Mái (S.ii,262) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ð...

Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

I. Phẩm Thứ Nhất I. Ðống Xương (Tạp, Ðại 2, 135a) (S.ii,254) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm) chỗ nu&o...

Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

[18] Chương VII Tương Ưng Ràhula -ooOoo- I. Phẩm Thứ Nhất I. Mắt (S.ii,244) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana...

Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

I. Phẩm Thứ Nhất I. Khổ Lụy (S.ii,225) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi... tại vườn ông Anàthapindika. 2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế ...

Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

I. Tri Túc (S.ii,194) 1) ... Trú ở Sàvatthi. 2) -- Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ loại y nào, và tán thán hạ...

Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

I. Phẩm Thứ Nhất I. Cỏ Và Củi (Tạp, Ðại 2, 24b) (Biệt Tạp, Ðại 2, 486c) (S.ii,178) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông A...

Chương Ba: Tương Ưng Giới

Chương Ba: Tương Ưng Giới

I. Phẩm Sai Biệt Phần Một: Nội Giới Năm Kinh I. Giới (Tạp 16.51 Giới, Ðại 2, 115c) (S.ii,140) 1) ... Trú ở Sàvatthi. 2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các &Oc...

Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

I. Ðầu Ngón Tay (S.ii,133) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Rồi Thế Tôn lấy lên một ít b...

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (c)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (c)

 VII. Ðại Phẩm Thứ Bảy I. Hạng Người Ít Nghe (Tạp 12.7 Vô Văn, Ðại 2, 81c) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ôn...

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (b)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (b)

IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ I. Sanh (Tạp 14.3 Tập sanh, Ðại 2,95b) (S.ii.47) 1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi. I 2) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Sàripu...

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (a)

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên (a)

I. Phẩm Phật Ðà. I. Thuyết Pháp -- (Tạp 12.16, Ðại 2,85a) (S.ii,1) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), tro...

Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Phẩm Thứ Nhất I. Suvìra (S.i,216) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kh...

Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

I. Indaka (S.i,206) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), núi Indakuuta, tại trú xứ của Dạ-xoa Indaka. 2) Rồi Dạ-xoa Indaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến n&oacu...

Chương Chín: Tương Ưng Rừng

Chương Chín: Tương Ưng Rừng

I. Viễn Ly (S.i,197) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 2) Lúc bấy giờ Tỷ-kheo ấy, trong lúc đi nghỉ ban ngà...

Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

I. Xuất Ly (S.i,185) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Vangìa trú ở Alavi, tại ngôi đền ở Aggàlava, cùng với Tôn giả Nigrodha Kappa, là vị giáo ...

Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất I. Dhananjàni (S.i,160) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡn...

Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

I. Phẩm Thứ Nhất I. Thỉnh Cầu (S.i. 136) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngà...

Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

I. Alavikhà (S.i.128) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đ...

Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

I. Phẩm Thứ Nhất I. Khổ Hạnh Và Nghiệp (S.i,103) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha,...

Chương Ba: Tương Ưng Kosala

Chương Ba: Tương Ưng Kosala

I. Phẩm Thứ Nhất I. Tuổi Trẻ (S.i,68) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp C&...

Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46) I. Kassapa - Ca-diếp (Tạp 49.24 - Ca-diếp, Ðại 2,361c) Biệt Tạp 15.19, Ðại 2,480c) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetav...

Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

I. Phẩm Cây Lau I: Bộc Lưu (S.I,1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ð...

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị. Rồi tôn giả Sà...

33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)

33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mall&agrav...

32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakkha (Dạ-xoa), đại quân Gandh...

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, Singàl...

30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)

30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "N&agra...

29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)

29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà. Lúc bấy giờ, Nigantha N&agrav...

28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)

28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn v&...

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ,...

26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)

26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma-kiệt-đà) tại Matulà (Ma-du-la). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi chư Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo!". Các vị Tỷ kheo ấy Bạch...

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha (Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarik&agrav...

24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)

24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bá...

23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)

23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với Ðại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đi đến một đô thị...

22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)

22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)

1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo.&qu...

21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)

21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà) phía Ðông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, (Am-bà-la) ...

20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất c...

19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)

19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế), thuộc giòng họ Càn-thát-bà (Gandhabba), với dung mạo đoan ch...

18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)

18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những t&i...

17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)

17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng Sà la của giòng họ Mallà, giữa hai cây Sàla so...

16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà-thế, con bà Vi-đề-...

15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)

15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế...

14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)

14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). L&uac...

13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)

13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở Kosala tên l&agrav...

12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)

12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng c&oacut...

11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta)

11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống ...

10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)

10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)

Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt khô...

9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)

9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Potthapada (Bố-sá-bà-lâ...

8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)

8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)

(Kinh nầy còn có tên là Kinh "Ðại sư tử hống" - Mahàsìhanàda Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kanna...

7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói l&...

6. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

6. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu...

5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanta sutta)

5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanta sutta)

1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Magadha tên...

4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta)

4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta)

1.Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, Thế ...

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)

Tụng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-m...

2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)

2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị. L&...

1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)

1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)

Tụng phẩm thứ nhất 1 Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ c...

99. Kinh Subha (Subha sutta)

99. Kinh Subha (Subha sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputt...

98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia-la), tại khu rừng Icchanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu có trú tạ...

97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta đang du hành tại D...

96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế T...

95. Kinh Cankì (Cankì sutta)

95. Kinh Cankì (Cankì sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala, tên là Opasad...

94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha đến tại Baranasi có một vài công việc. Rồi B&agr...

93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc độ khác nhau ...

92. Kinh Sela (Sela sutta)

92. Kinh Sela (Sela sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Apana. Bện t&oacut...

91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Brahmayu trú tại Mithila (Di-tát-la) già y...

90. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)

90. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyển ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala bảo một người: -...

89. Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)

89. Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka (Thích-ca). Medalumpa là một thị trấn của dân chúng Sakka. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đi đến Nangaraka vì...

88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)

88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khấ...

87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)

87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ con một của một gia chủ, khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. Sa...

86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nước Kosala, c&oac...

85. Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)

85. Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)

  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại Sunsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi (Bồ-đề) có một ngôi lâu đài t&...

84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta)

84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura Avantiputta được nghe như sau: "Sa-môn Mahakaccana trú ở Madhura, tại rừng G...

83. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)

83. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng Makhadevamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ: "Do nhân gì, do duy&e...

82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thullakotthita. C...

81. Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)

81. Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường, đến tại một địa điểm rồi mỉm cười. Tôn giả Ananda suy ...

80. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)

80. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka (Cấp Cô Ðộc). Rồi du sĩ Vekhanassa đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, n&o...

79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) (Cùlasakuludàyi sutta)

79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) (Cùlasakuludàyi sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá). Veluvana (Trúc Lâm), ở Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi ở tại Moranivapa (Khổng Tướ...

78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)

78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại tinh xá Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika, trú ...

77. Ðại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)

77. Ðại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có th...

76. Kinh Sandaka (Sandaka sutta)

76. Kinh Sandaka (Sandaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tu viện Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka trú ở hang Pilakka với đại chúng du sĩ, khoảng độ năm trăm du sĩ. ...

75. Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)

75. Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại thị trấn của dân chúng Kuru tên là Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của một Bà-la-môn ...

74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)

74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu), trong hang Sukarakhata. Rồi du sĩ ngoại đạo Dìghanakha (Trường Trảo) đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đế...

73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)

73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvàna (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau ...

72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotta sutta)

72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi...

71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta)

71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly) rừng Ðại Lâm, tại Kutagarasala (Giảng đường Trùng Các). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ở tại Ekapundarika, vườn các d...

70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)

70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này c...

69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại rừ...

68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)

68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì l&ograv...

67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta)

67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây Kha-lưu-lạc (Myrobalan). Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do Sariputta (Xá-lợi-phất) và Moggallana (Mục-kiền-liên) cầm đầu c&u...

66. Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)

66. Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già Bắc Phương Thủy). Apana là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất thực. Kh...

65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)

65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo"....

64. Ðại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)

64. Ðại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo"...

63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)

63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi độc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư...

62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)

62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Anathapindika (Cấp Cô độc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tô...

61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)

61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La-hầu-la) ở tại Am...

60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)

60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với Ðại chúng Tỷ-kheo và đến tại Sala, một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala. Các...

59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)

59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), Jetavana (Rừng Kỳ đà), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi người thợ mộc Pancakanga (Ngũ Phần) đến Tôn giả Udayi (Ưu ...

58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)

58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa (chỗ nuôi các con sóc). Rồi Vương tử Abhaya (Vô Úy) đi đến Nigantha Nataput...

57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)

57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya Haliddavasana là tên một thị trấn của dân chúng Koliya. Rồi Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, v&agrav...

56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ Phái). Rồi Nigantha Dighatapassi (T...

55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)

55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của Jivaka Komarabhacca. Rồi Jivaka Komarabhacca đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một b&e...

54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)

54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Apana để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong, tr&ec...

53. Kinh Hữu học (Sekha sutta)

53. Kinh Hữu học (Sekha sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao l&a...

52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)

52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka đến tại Pataliputta (thà...

51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai người ...

50. Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta)

50. Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Maha Moggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Moggallana đang đi kinh hành ...

49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta)

49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Bạch Thế Tôn. C...

48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)

48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ kh&ocir...

47. Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta)

47. Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá của Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Bạch Thế T...

46. Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta)

46. Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Bạch Thế T&ocir...

45. Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta)

45. Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo! -- Thưa vâng, bạch ...

44. Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta)

44. Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka Nivapa. Rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna rồi ngồ...

43. Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta)

43. Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kotthita (Ðại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi thiền định xong, đứng dậy, đi...

42. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)

42. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ các gia chủ Bà-la-môn Veranja...

41. Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta)

41. Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là ...

40. Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta)

40. Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi c&a...

39. Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta)

39. Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi c&a...

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đ&aacut...

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tô...

36. Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta)

36. Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để khất thực. Rồi Ni...

35. Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)

35. Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đ&oc...

34. Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta)

34. Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. -- Thưa vâng,...

32. Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta)

32. Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này c&aacu...

32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)

32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả Maha Mo...

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta)

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại Ginjakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng Gosinga (rừng Sừ...

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta)

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta)

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến chỗ Thế Tôn...

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây (Mahasaropama-sutta)

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây (Mahasaropama-sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân việc ...

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi c&aa...

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta)

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với một cỗ xe toà...

26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)

26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)

Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Có một số ...

25. Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta)

25. Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Bạch Thế Tô...

24. Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta)

24. Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một số đông Tỷ-kheo người địa phương, sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong, l...

23. Kinh Gò mối (Vammika sutta)

23. Kinh Gò mối (Vammika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumara Kassapa trú tại Andhavana. Rồi một vị Thiên, đêm đã gần tàn, vớ...

22. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta)

22. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Arittha, xưa làm ng...

21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta)

21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với c...

20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta)

20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Chư Tỷ-...

19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)

19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)

Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Chư Tỷ-kheo". ...

18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta)

18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta)

Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở vườn Nigrodharama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát v&ag...

17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta)

17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta)

Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này cá...

16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta)

16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này chư Tỷ-kh...

152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhàvanà sutta)

152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhàvanà sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời ch&agrav...

151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứ...

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala t&ec...

15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta)

15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta)

Như vầy tôi nghe: Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Ở đây, Tôn giả Mahamoggallana (Ðại Mục-kiền-liê...

149. Ðại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

149. Ðại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này ...

148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)

148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "N...

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đâ...

146. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

146. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm tr...

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sutta)

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào bu...

144. Kinh Giáo giới Channa (Channovàda sutta)

144. Kinh Giáo giới Channa (Channovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất), Tôn...

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệ...

142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)

142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ M...

141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta)

141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế ...

140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)

140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: -- Này Bhaggava, nếu kh...

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)

Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka (Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có người Sakka tê...

139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)

139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "...

138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutta)

138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "N&agr...

137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta)

137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này c&aac...

136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga)

136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi trú tại một cái cốc trong rừng. Rồi...

135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakammavibhanga sutta)

135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakammavibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sa...

134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)

134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Lomasakangiya tr&ua...

133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi, thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân....

132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)

132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda (A-nan) tại hội trường ...

131. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaratta sutta)

131. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaratta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này c&aac...

130. Kinh Thiên sứ (Devadùta sutta)

130. Kinh Thiên sứ (Devadùta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này c...

13. Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)

13. Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)

Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc ấy nhiều Tỷ-kheo buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào t...

129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)

129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này...

128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)

128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh xá Ghosita (Cu-sư-la). Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh kh&...

127. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta)

127. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi thợ mộc Pancakanga bảo một người: -- Hã...

126. Kinh Phù-di (Bhùmija sutta)

126. Kinh Phù-di (Bhùmija sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi Tôn giả Bhumija (Phù-di) vào buổi sáng đắp y, cầm ...

125. Kinh Ðiều ngự địa (Dantabhùmi sutta)

125. Kinh Ðiều ngự địa (Dantabhùmi sutta)

hư vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở tại...

124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta)

124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc (kalandakanivapa). Rồi lõa thể Kassapa, một ...

123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một số rất đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau k...

122. Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta)

122. Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào buổi s&aa...

121. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta)

121. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Pubbarama (Ðông Viên), lâu đài của Migaramatu (Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư...

120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta)

120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "N&agrav...

12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)

12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới từ bỏ ...

119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta)

119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi kh...

118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta)

118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng như T&oci...

117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta)

117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này c&aacu...

116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta)

116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Isigili (Thôn tiên). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- "Bạch...

115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- "N&...

114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta)

114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "...

113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)

113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- &...

112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta)

112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng, bạch...

111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta)

111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "N&agra...

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama sutta)

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng Tỷ-kh...

11. Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda sutta)

11. Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này c&a...

109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta)

109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, ...

108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta)

108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi Thế Tôn thị tịch không bao lâu. L&uacu...

107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)

107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, nơi lâu đài của Migaramatu (Ðông Viên Lộc Mẫu Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Ganaka Moggallana đi đến chỗ Thế Tôn, sau...

106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)

106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị trấn của dân chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi các T...

105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)

105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đ&...

104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)

104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, c&aa...

103. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kinti sutta)

103. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kinti sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". C&aa...

102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)

102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -"Th...

101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta)

101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta)

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). Devadaha là một thị trấn các Sakka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". ...

100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhananjani (Ða-na-xa-ni) trú ở Candalakappa (Ðan-đạt-l...

10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)

10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- Này các Tỷ-kheo. Cá...

9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta)

9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi cá...

8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta)

8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Cunda, vào buổi chiều từ chỗ độ...

7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này c&a...

6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này cá...

5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các ...

4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)

4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, n...

3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này cá...

2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này c&aac...

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!&...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (c)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (c)

387. Chuyện Cây Kim (Tiền thân Sùci) Xâu nhanh, trơn láng, thẳng ngay..., Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự th&agra...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (b)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (b)

379. Chuyện Núi Neru (Tiền thân Neru) Hai chúng ta là loài chim ưu tú.. Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (a)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Sáu Bài Kệ (a)

372. Chuyện Chú Nai Con (Tiền thân Migapotaka) Sầu thương vật đã chết rồi....., Chuyện này bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một T...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (k)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (k)

359. Chuyện Con Nai Vàng (Tiền thân Suvannamiga) Hỡi chân vàng hãy dồn hết sức..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên v...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (j)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (j)

351. Chuyện Vòng Tay Bằng Ngọc (Tiền thân Manikundala) Bị cướp hết niềm vui cuộc sống..., Câu chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về m...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (i)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (i)

338. Chuyện Vỏ Trấu (Tiền thân Thusa) Giác quan nhạy, chuột kia tinh xảo..., Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài trú tại Trúc Lâm về thái tử A...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (h)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (h)

326. Chuyện Thiên Hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru) Kẻ nào giữ mình không trộm cắp ..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (g)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (g)

318. Chuyện Vòng Hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera) Giữa ngày vui đẹp của xuân thời..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo cứ mơ tưởng đến ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (f)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (f)

310. Chuyện Vị Quốc Sư Sayha (Tiền thân Sayha) Trên đời chẳng ngai vàng, vương quốc..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (e)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (e)

301. Chuyện Tiểu Vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga) Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ ..., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên, về việc...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (d)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (d)

286. Chuyện Con Heo Liên Căn (Tiền thân Sàlùka) Chớ ganh với món Liên căn..., Chuyện này được bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên, về sự cám dỗ của ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (c)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (c)

281. Chuyện Trái Xoài Chính Trung (Tiền thân Abkhantara) Có cây nọ trên cành mang trái.., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Vi&ec...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (b)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (b)

274. Chuyện Tham Ăn (Tiền thân Lola) Cô hạc này là ai thế nhỉ.., Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo tham ăn và bị đưa ra trước th&i...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (a)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật III - Phẩm Ba Bài Kệ (a)

264. Chuyện Đại Vương Panàda (Tiền thân Mahà-Panàda) Vua Panàda có cung điện ấy..., Chuyện này do bậc Ðạo sư kể khi Ngài ghé đến b&ecir...

Tiểu Bộ Kinh - Tập VI (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập VI (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (III) Jàtaka   The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895) V...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kosya

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kosya

261. CHUYỆN HOA SEN (Tiền thân Paduma) Như tóc râu bị cắt..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một số Tỷ-kheo cúng dường vòng hoa ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sankappa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sankappa

251. CHUYỆN DỤC TẦM (Tiền thân Sankappa) Không có người bắn cung..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sigàla (Chó rừng)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Sigàla (Chó rừng)

241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÀTHA (Tiền thân Sabbadàtha) Kiên trì trong kiêu mạn..., Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm bậc Ðạo...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Upàhana

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Upàhana

231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY (Tiền thân Upàhana). Như người mua giày hư..., Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kàsàva

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kàsàva

221. CHUYỆN TẤM Y VÀNG (Tiền thân Kàsàva) Ai đầy những uế nhiễm..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Biranatthambhaka (Ðám cỏ thơm)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Biranatthambhaka (Ðám cỏ thơm)

211. CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA (Tiền thân Somadatta) Thường xuyên học thuộc lòng..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Trưởng lã...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Natamdaiha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Natamdaiha

201. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanàgara) Bậc trí đã nói rằng..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Ruhaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Ruhaka

191. CHUYỆN TẾ SƯ RUHAKA (Tiền thân Ruhaka) Dây cung, dù bị đứt..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về sự luyến ái người vợ cũ. Hoàn...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asadisa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asadisa

181. CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ÐỊCH (Tiền thân Asadisa) Vị thiện xạ, hoàng tử..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về cuộc xuất gia vĩ đại. ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Thiện Pháp

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Thiện Pháp

171. CHUYỆN THIỆN PHÁP (Tiền thân Kalyàna-dhamma) Thưa Nhân chủ, ở đời..., Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một bà mẹ vợ điếc. Ở X&...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Santahava

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Santahava

161. CHUYỆN ẨN SĨ INDASAMÀNAGOTTA (Tiền thân Indasamànagotta) Chớ giao du thân mật..., Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Dalha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Dalha

151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Tiền thân Ràjovàda) Cứng rắn đối cứng rắn..., Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về lời giáo gi...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kakantaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kakantaka

141. CHUYỆN CON TẮC KÈ (Tiền thân Godha) Giao du với kẻ ác..., Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo phản bội. Chuyện nà...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asampadàna

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Asampadàna

131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Asampadàna) Nếu người này người kia ... Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. L...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kusanàli

Chuyện Tiền Thân Đức Phật II - Phẩm Kusanàli

121. CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA (Tiền thân Kusanàli) Hãy để cho mọi người ..., Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người bạn chân thật...

Tiểu Bộ Kinh - Tập V (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập V (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (II) Jàtaka The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895) Việt dịch: H&ogr...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Hamsa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Hamsa

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha) Ngươi nghĩ mình là ngỗng..., Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Ummagga s...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Parosata

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Parosata

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) Trăm kẻ ngu tụ hội..., Trăm kẻ ngu tụ hội. Thiền tư một trăm năm, Không bằng một người trí Hiểu nghĩa lời Phật dạy. ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Litta

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Litta

91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta) Thuốc độc được xoa bôi ..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể lại về cách thọ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apayimha

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apayimha

81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna) Chúng con đã uống rượu..., Câu chuyện này, khi bậc Ðạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Tr...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Varana

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Varana

71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Vanara) Ai có việc làm trước..., Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão t&ecir...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Nữ Nhân

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Nữ Nhân

61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ÐAU (Tiền thân Asàtamanta) Câu chuyện này do bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bị tham dục chi phối. Câ...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Àsimsa

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Àsimsa

51. CHUYỆN VUA ÐẠI GIỚI ÐỨC (Tiền thân Mahàsìlavà) Người luôn luôn hy vọng..., Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đ&atil...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Lợi Ái

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Lợi Ái

41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền thân Losaka) Với người muốn mình lợi..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Losaka....

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kulavaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kulavaka

31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka) Hãy để tổ chim con ..., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo uống nước khôn...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kurunga

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Kurunga

21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga) Con nai biết rõ được..., Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. M...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Giới

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Giới

11. CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh..., Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật...

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apannaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật I - Phẩm Apannaka

1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka) Có những người nói lên... Ðức Thế Tôn, khi ở Tinh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết p...

Tiểu Bộ Kinh - Tập IV (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập IV (Khuddaka Nikàya)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (I) Jàtaka The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895) Việt dịch: H&ogra...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bảy Mươi Mốt Kệ (Ðại Tập)

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bảy Mươi Mốt Kệ (Ðại Tập)

(CCLXIV) Vangìsa (Thera. 109) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là Vangìsa và được dạy ba t...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Năm Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Năm Mươi Kệ

(CCLXII) Tàlaputta (Thera. 97) Trong thời gian đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở thành thiện xảo trong nghề diễn kịch thích hợp với người trong gia tộc v&agra...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Mươi Kệ

(CCLVIII) Phussa (Thera. 87) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, được đặt tên là Phussa, và được giáo dục trong mọi tài năng ...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Hai Mươi Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Hai Mươi Kệ

(CCXLVIII) Adhimutta (Thera. 71) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con người chị của Trưởng lão Sankicca. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của cậu ngài, và khi còn...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Mười Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Mười Kệ

(CCXXIII) Kàludàyin (Thera. 56) Ngài sanh cùng ngày với đức Phật trong gia đình con vị Bộ trưởng của vua ở Kapilavatthu. Bảy vị cùng sanh một lần trong ngày, Vị Bồ-...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Sáu Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Sáu Kệ

(CCK) Uruvelà Kassapa (Thera. 42) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm anh cả trong ba anh em một gia đình Bà-la-môn tên Kassapa, và cả ba đều học thông ...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bốn Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Bốn Kệ

(CLXXXVI) Nàgasamàla (Thera. 33) Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong gia đình hoàng tộc Thích-ca, ngài quán sát tánh vô thường của sự vật và...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Kệ

Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm Ba Kệ

(CLXX) Anganika Bhàradvàja (Thera. 29) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh gần núi Hy-mã-lạp-sơn, trong thành phố Ukkattha, trong gia đình một Bà-la-môn p...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Hai Kệ - Phẩm Một

Trưởng Lão Tăng Kệ - Hai Kệ - Phẩm Một

(CXXI) Utara (Thera. 18) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con một Bà-la-môn có danh tiếng, được đặt tên là Uttara. Ngài thô...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Sáu

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Sáu

(LI-LIV) Ghodhika, Subàhu, Valliya, Uttiya (Thera. 8) Trong thời đức Phật tại thế, bốn vị này sanh ở Pava, con của bốn vua Malla, và giữa bốn người này, có một tình bạn châ...

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Một

Trưởng Lão Tăng Kệ - Một Kệ - Phẩm Một

Ðảnh Lễ Ðức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Ðẳng Giác   (I) Subhùti (Thera. 1) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đ&igrav...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Ba Mươi Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Ba Mươi Kệ

(LXXI) Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Therì. 150) Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), trong gia đình một Bà-la-môn nổi tiếng. N&agra...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Mười Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Mười Kệ

(LXIII) Kisà Gotamì (Therì. 143) Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình nghèo khổ, tên là Gota mì, vì n&agr...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Năm Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Năm Kệ

(XXXVIII) Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Therì. 130) Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Devadaha và trở thành người nữ điều dưỡng cho Mahàpajàpati. Nàng tên l&...

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Một Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ - Tập Một Kệ

(I) Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 123) 1. Hãy ngủ trong an lạc Hỡi nàng thân đẫy đà, Ðắp phủ ...

Tiểu Bộ Kinh - Tập III (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập III (Khuddaka Nikàya)

Mục lục Tập III 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ (chú giải) Nguyên tác tiếng Anh: Rhys Davids, C. A. F., "Psalms of the Brethren", Pali Text Society, 1913  ...

Thiên Cung Sự - Phẩm Sunikkhitta

Thiên Cung Sự - Phẩm Sunikkhitta

1. (75) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Cittalatà (Cittalatà-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy có một đệ tử tại gia ngh...

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàyasi

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàyasi

1. (65) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Gia Chủ (Agàriya-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một gia đình gi&a...

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðại xa

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðại xa

1. (51) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Ðài Tiên Nhái (Mandukadevaputta-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại Campà (Chiêm-bà) trên bờ ao sen Gaggarà. Từ rạn...

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðỏ sẫm

Thiên Cung Sự - Phẩm Ðỏ sẫm

1. (39) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Ðỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang được cúng ...

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàricchattaka

Thiên Cung Sự - Phẩm Pàricchattaka

1. (29) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna) Bấy giờ, bậc Ðạo Sư trú tại Ràjagaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy ở Ràjagaha trong một gia đ&...

Thiên Cung Sự - Phẩm Cittalatà

Thiên Cung Sự - Phẩm Cittalatà

1. (18) Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra) Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sàvatthi đến tinh xá về buổi chiều c&ug...

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (b)

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (b)

11. Chuyện thứ mười một - Lâu Ðài Trinh Phụ (Patibbatà-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Trong thành ấy có một trinh phụ. Nàng sống hò...

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (a)

Thiên Cung Sự - Lâu đài nữ giới (a)

Ðảnh Lễ Ðức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác 1- Chuyện thứ nhất - Lâu Ðài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna) Một thời đức Thế T&ocir...

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (b)

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (b)

5. (40) Chuyện Cây Mía (Ucchu) Trong khi đức Thế Tôn đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm), một người đang chở mía, cầm một khúc mía, vừa đi vừa ăn. Các vần k...

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (a)

Ngạ Quỷ Sự - Ðại Phẩm (a)

1. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara) Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Jetavana (Kỳ Viên) một vị vua dòng họ Licchavi mệnh danh Ambasakkhara, là một người khô...

Ngạ Quỷ Sự - Tiểu Phẩm

Ngạ Quỷ Sự - Tiểu Phẩm

1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna) Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Về phía Tây ...

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (b)

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (b)

9. (21) Chuyện Ankura (Ankura) Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàvatthi (Xá-vệ). Trong trường hợp này, Ankura không phải là ngạ quỷ, nhưng v&igr...

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (a)

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Ubbari (a)

1. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Thuở ấy, t...

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Con Rắn

Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Con Rắn

1. Chuyện Thí Dụ Phước Ðiền (Khettùpamà) Ðức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana (Trúc Lâm) gần Rà...

Tiểu Bộ Kinh - Tập II (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập II (Khuddaka Nikàya)

Mục lục Tập II  2.1 Chuyện Thiên Cung (chú giải) Nguyên tác tiếng Anh: Horner, I. B., "Stories of the Mansions", Pali Text Society, 1974 ...

Tiểu Bộ Kinh - Tập I (Khuddaka Nikàya)

Tiểu Bộ Kinh - Tập I (Khuddaka Nikàya)

Mục lục Tập I 1.1 Kinh Tiểu Tụng (Việt-Anh) 1.2 Kinh Pháp Cú (Việt-Anh) 1.3 Kinh Phật Tự Thuyết 1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy 1.5 Kinh Tập&nb...

Kinh Tập - Chương 5

Kinh Tập - Chương 5

Chương Năm - Phẩm Con Ðường Ðến Bờ Bên Kia (I) Bài kệ mở đầu (Sn 190) 976. Từ thành phố đẹp đẽ, Của các Kô-xa-la, Có vị Bà-la-môn, Th&oc...

Kinh Tập - Chương 4

Kinh Tập - Chương 4

Chương Bốn - Phẩm Tám (I) Kinh về Dục (Sn 151) 766. Ai ao ước được dục, Nếu dục được thành tựu, Chắc tâm ý hoan hỷ, Ðược điều con người muốn. 767. Nếu ngư...

Kinh Tập - Chương 3

Kinh Tập - Chương 3

Chương Ba - Ðại Phẩm (I) Kinh Xuất Gia (Sn 72) Ananda: 405. Xuất gia, tôi tán thán, Như Pháp nhãn xuất gia, Sau khi Ngài quán sát,...

Kinh Tập - Chương 2

Kinh Tập - Chương 2

Chương Hai - Tiểu Phẩm (I) Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39) 222. Phàm ở tại đời này, Có sanh linh tụ hội, Hoặc trên cõi đất này, Hoặc ch&ia...

Kinh Tập - Chương 1

Kinh Tập - Chương 1

Chương Một - Phẩm Rắn Uragavagga (I) Kinh Rắn (Sn 1) 1. Ai nhiếp phục phẫn nộ Ðang được dấy khởi lên, Như dùng chất linh dược, Ngăn độc rắn lan rộng Tỷ-kheo ấy từ bỏ, Bờ n&...

Kinh Tập (Sutta Nipata)

Kinh Tập (Sutta Nipata)

  Mục Lục Giới thiệu Chương Một - Phẩm Rắn (Uragavagga) 1. Kinh Rắn 2. Dhaniya 3. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng 4. Kinh Kasibb&agrav...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 4

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 4

Chương Bốn - Bốn Pháp Phẩm I (C) (Cat. I) (It. 101) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã đượ...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 3

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 3

Chương Ba - Ba Pháp Phẩm I (L) (Tik. I, 1) (It. 45) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã đượ...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 1-2

Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương 1-2

Chương 1 Chương 2 Chương Một - Một Pháp Phẩm I (I) (Ek I, 1) (It. 1) Ðiều này đ...

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

  Mục Lục Giới thiệu Chương Một - Tập Một Pháp Phẩm I, Phẩm II, Phẩm III Chương Hai - Tập Hai Pháp Phẩm I, Phẩm II ...

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 6-8

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 6-8

Chương 6: Phẩm Sanh Ra Ðã Mù Chương 7: Phẩm Nhỏ Chương 8: Phẩm Pataligamiya Chương Sáu Phẩm San...

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 4-5

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 4-5

Chương 4: Phẩm Meghiya Chương 5: Phẩm Trưởng Lão Sona Chương Bốn Phẩm Meghiya (I) (Ud 34) Như vầy tôi ...

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 1-3

Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 1-3

Chương 1: Phẩm Bồ Ðề Chương 2: Phẩm Muccalinda Chương 3: Phẩm Nanda Chương Một Phẩm Bồ Ðề (I) (Ud 1) ...

Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna)

Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna)

Mục Lục [1-3] Chương 1: Phẩm Bồ Ðề Chương 2: Phẩm Muccalinda Chương 3: Phẩm Nanda [4-5] Chương 4: Phẩm Meghiya Chương 5: Phẩm...

Kinh Pháp Cú - Phẩm 21-26

Kinh Pháp Cú - Phẩm 21-26

XXI. Phẩm Tạp Lục 290. "Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn, Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn." 291. "Gieo khổ ...

Kinh Pháp Cú - Phẩm 11-20

Kinh Pháp Cú - Phẩm 11-20

XI. Phẩm Già 146. "Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đ...

Kinh Pháp Cú - Phẩm 1-10

Kinh Pháp Cú - Phẩm 1-10

I - Phẩm Song Yếu 1. "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay h&agr...

Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú

Mục Lục [01-10] I. Phẩm Song Yếu (001-020) II. Phẩm Không Phóng Dật (021-032) III. Phẩm Tâm (033-043) IV. Phẩm Hoa (044-059) V. ...

Tiểu Tụng (Khuddakapàtha)

Tiểu Tụng (Khuddakapàtha)

I. Tam Quy II. Thập Giới III. Ba Mươi Hai Phần IV. Nam Tử Hỏi Ðạo V. Kinh Ðiềm Lành VI. Kinh Châu Báu VII. Kinh Ngoài Bức Tường VIII. Kinh Bảo Tàng IX. ...

Chương Mười Một Pháp - Phẩm 01-03

Chương Mười Một Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Y Chỉ (I) (1) Có Lợi Ích Gì 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ana...

Chương Mười Pháp - Phẩm 13-22

Chương Mười Pháp - Phẩm 13-22

XIII. Phẩm Thanh Tịnh (I) (123) Các Pháp Thanh Tịnh 1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế n&agra...

Chương Mười Pháp - Phẩm 10-12

Chương Mười Pháp - Phẩm 10-12

X. Phẩm Nam Cư Sĩ (I) (91) Người Hưởng Dục 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàhapindika. Rồi nam cư sĩ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau...

Chương Mười Pháp - Phẩm 07-09

Chương Mười Pháp - Phẩm 07-09

VIII. Phẩm Ước Nguyện (I) (71) Ước Nguyện 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này...

Chương Mười Pháp - Phẩm 04-06

Chương Mười Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Upàli Và Ananda   (I) (31) Upàli Và Giới Bổn 1. Bấy giờ có Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một b&...

Chương Mười Pháp - Phẩm 01-03

Chương Mười Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Lợi Ích (I) (1) Ý Nghĩa Gì 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jeta-vana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ana...

Chương Chín Pháp - Phẩm 04-10

Chương Chín Pháp - Phẩm 04-10

IV. Ðại Phẩm (I) (32) Chín Thứ Ðệ Trú (1) 1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là chín? 2. Này Hiền...

Chương Chín Pháp - Phẩm 01-03

Chương Chín Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Chánh Giác (I) (1) Chánh Giác 1. - Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đ...

Chương Tám Pháp - Phẩm 07-10

Chương Tám Pháp - Phẩm 07-10

VII. Phẩm Ðất Rung Ðộng (I) (61) Dục 1. - Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là tám? 2. Ở đây...

Chương Tám Pháp - Phẩm 04-06

Chương Tám Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Bố Thí (I) (31) Bố Thí (1) 1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. Thế nào là tám? 2. Vì có người đến, n&e...

Chương Tám Pháp - Phẩm 01-03

Chương Tám Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Từ (I) (1) Từ 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các T...

Chương Bảy Pháp - Phẩm 07-09

Chương Bảy Pháp - Phẩm 07-09

VII. Ðại Phẩm (I) (61) Xấu Hổ 1. - Khi tàm quý không có, này các Tỷ-kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự c&aa...

Chương Bảy Pháp - Phẩm 04-06

Chương Bảy Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Chư Thiên (I) (31) Không Phóng Dật 1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng to&a...

Chương Bảy Pháp - Phẩm 01-03

Chương Bảy Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Tài Sản (I) (1) Ðược Ái Mộ (1) 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathì, Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế ...

Chương Sáu Pháp - Phẩm 06-12

Chương Sáu Pháp - Phẩm 06-12

VI. Ðại Phẩm (I) (55) Sona 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ Tôn giả S...

Chương Sáu Pháp - Phẩm 04-05

Chương Sáu Pháp - Phẩm 04-05

IV. Phẩm Chư Thiên (I) (31) Hữu Học 1. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu? 2. Ưa công việc, ...

Chương Sáu Pháp - Phẩm 01-03

Chương Sáu Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính (I) (1) Ðáng Ðược Cung Kính (1) 1. Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại k...

Chương Năm Pháp - Phẩm 19-26

Chương Năm Pháp - Phẩm 19-26

XIX. Phẩm Rừng (I) (181) Rừng 1. - Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? 2. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; hạn...

Chương Năm Pháp - Phẩm 13-18

Chương Năm Pháp - Phẩm 13-18

XIII. Phẩm Bệnh (I) (121) Người Bệnh 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Ðại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịn...

Chương Năm Pháp - Phẩm 07-12

Chương Năm Pháp - Phẩm 07-12

VII. Phẩm Tưởng (I) (61) Các Tưởng (1) 1. - Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập v&ag...

Chương Năm Pháp - Phẩm 01-06

Chương Năm Pháp - Phẩm 01-06

I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học (I) (1) Tóm Lược 1. Như vậy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi c...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 22-28

Chương Bốn Pháp - Phẩm 22-28

XXII. Phẩm Ô Uế (I) (211) Chúng 1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 19-21

Chương Bốn Pháp - Phẩm 19-21

XIX. Phẩm Chiến Sĩ (I) (181) Người Chiến Sĩ 1.- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 13-18

Chương Bốn Pháp - Phẩm 13-18

XIII. Phẩm Sợ Hãi (I) (121) Tự Trách 1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự mình trách, sợ h&atild...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 07-12

Chương Bốn Pháp - Phẩm 07-12

VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức (I) (61) Bốn Nghiệp Công Ðức 1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn ...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 04-06

Chương Bốn Pháp - Phẩm 04-06

IV. Phẩm Bánh Xe (I) (31) Bánh Xe. 1. Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên...

Chương Bốn Pháp - Phẩm 01-03

Chương Bốn Pháp - Phẩm 01-03

I. Phẩm Bhandagana (I) (1) Giác Ngộ Như vậy, tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-khe...

Chương Ba Pháp - Phẩm 11-16

Chương Ba Pháp - Phẩm 11-16

XI. Phẩm Chánh Giác 101.- Trước Khi Giác Ngộ 1. - Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, ta suy ng...

Chương Ba Pháp - Phẩm 08-10

Chương Ba Pháp - Phẩm 08-10

VIII. Phẩm Ananda 71.- Channa 1. Nhân duyên ở Sàvatthi. Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả những lời chào đón th...

Chương Ba Pháp - Phẩm 05-07

Chương Ba Pháp - Phẩm 05-07

V. Phẩm Nhỏ 41.- Sự Có Mặt - Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? Do sự c&...

Chương Ba Pháp - Phẩm 01-04

Chương Ba Pháp - Phẩm 01-04

I. Phẩm Người Ngu 1-10 Người Ngu 1.- Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi c&aac...

Chương Hai Pháp - Phẩm 05-17

Chương Hai Pháp - Phẩm 05-17

V. Phẩm Hội Chúng 1-10 1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng nông nổi và hội chúng thâm ...

Chương Hai Pháp - Phẩm 01-04

Chương Hai Pháp - Phẩm 01-04

I. Phẩm Hình Phạt 1-10 Hai Loại Tội 1.- Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tô...

Chương Một Pháp - Phẩm 15-21

Chương Một Pháp - Phẩm 15-21

XV. Phẩm Không Thể Có Ðược 1-28. Chấp Nhận Các Hành Là Thường Còn 1. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: M...

Chương Một Pháp - Phẩm 01-14

Chương Một Pháp - Phẩm 01-14

I. Phẩm Sắc 1-10 Nữ Sắc v.v... 1. Tôi nghe như vầy.: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo cá...

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYASSA TẠNG KINH - TIỂU BỘ BUDDHAVAṂSO PHẬT  SỬ -ooOoo- EKAVĪSATIMO VESSABHŪBUDDHAVAṂSO XXI. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT VESSABHŪ *** [22] Tattheva maṇḍakappamhi  - asamo appaṭipuggalo ...

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYASSA TẠNG KINH - TIỂU BỘ BUDDHAVAṂSO PHẬT  SỬ -ooOoo- SOḶASAMO SIDDHATTHABUDDHAVAṂSO XVI. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SIDDHATTHA *** [17] Dhammadassissa aparena  - siddhattho lokanāyako ...

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYASSA TẠNG KINH - TIỂU BỘ BUDDHAVAṂSO PHẬT  SỬ -ooOoo- EKĀDASAMO SUMEDHABUDDHAVAṂSO XI. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SUMEDHA *** [12] Padumuttarassa aparena - sumedho nāma nāyako durāsado ug...

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYASSA TẠNG KINH - TIỂU BỘ BUDDHAVAṂSO PHẬT  SỬ -ooOoo- CHAṬṬHO SOBHITABUDDHAVAṂSO VI. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SOBHITA *** [7] Revatassa aparena  - sobhito nāma nāyako samāhito san...

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYASSA TẠNG KINH - TIỂU BỘ BUDDHAVAṂSO PHẬT  SỬ -ooOoo- DUTIYO KOṆḌAÑÑABUDDHAVAṂSO II. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT KOṆḌAÑÑA *** [3] Dīpaṅkarassa aparena  - koṇḍa...

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYASSA TẠNG KINH - TIỂU BỘ BUDDHAVAṂSO PHẬT  SỬ -ooOoo- PAṬHAMO DĪPAṄKARABUDDHAVAṂSO I. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT DĪPAṄKARA *** SUMEDHA KATHĀ PHẦN NÓI VỀ SUMEDHA [2] Kappe ca satas...

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYASSA

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYASSA TẠNG KINH - TIỂU BỘ BUDDHAVAṂSO PHẬT  SỬ Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! --ooOoo-- RATA...

Tieu Bo - Phat Su

Tieu Bo - Phat Su

THERAVĀDA TẠNG KINH - TIỂU BỘ PHẬT  SỬ (BUDDHAVAṂSA) Lời tiếng Việt: Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng) SRI JAYAWARDHANARAMAYA COLOMBO – 2005 ...

Mi Tien Van Dap - 18

Mi Tien Van Dap - 18

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003 III. SAU CUỘC VẤN ĐÁP Khi dứt c&...

Mi Tien Van Dap - 17

Mi Tien Van Dap - 17

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003  208. Về con mối - Tâu đại v...

Mi Tien Van Dap - 16

Mi Tien Van Dap - 16

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   NHỮNG CÂU HỎI VỀ VÍ...

Mi Tien Van Dap - 15

Mi Tien Van Dap - 15

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003     177. Đầu đà...

Mi Tien Van Dap - 14

Mi Tien Van Dap - 14

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003     176. Có ai t...

Mi Tien Van Dap - 13

Mi Tien Van Dap - 13

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   165. Năng lực của thiện và...

Mi Tien Van Dap - 12

Mi Tien Van Dap - 12

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003     157. Cái g&...

Mi Tien Van Dap - 11

Mi Tien Van Dap - 11

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003     147. Tại sao kh&oc...

Mi Tien Van Dap - 10

Mi Tien Van Dap - 10

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   136. Các vị A la há...

Mi Tien Van Dap - 09

Mi Tien Van Dap - 09

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   125. Đời sống Sa-môn v&oci...

Mi Tien Van Dap - 08

Mi Tien Van Dap - 08

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   114. Tại sao chư Tăng khôn...

Mi Tien Van Dap - 07

Mi Tien Van Dap - 07

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   104. Oai lực của Đức Phật thua m...

Mi Tien Van Dap - 06

Mi Tien Van Dap - 06

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   96. Nghi về thời gian giáo ph&aa...

Mi Tien Van Dap - 05

Mi Tien Van Dap - 05

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003 SỰ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC VUA VỀ NHỮNG CÂU HỎ...

Mi Tien Van Dap - 04

Mi Tien Van Dap - 04

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   73. Cõi Phạm Thiên bao xa?...

Mi Tien Van Dap - 03

Mi Tien Van Dap - 03

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   49. Có Phật không?...

Mi Tien Van Dap - 02

Mi Tien Van Dap - 02

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003   21. Cái gì dẫn dắt đi t&a...

Mi Tien Van Dap - 01

Mi Tien Van Dap - 01

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003 II. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP ...

Mi Tien Van Dap - 00

Mi Tien Van Dap - 00

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003 MỤC LỤC ...

Mi Tien Van Dap - 00-1

Mi Tien Van Dap - 00-1

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003 I. PHẦN DẪN NHẬP 1. Ngoại thuyết ...

Maggavagga - Phẩm đạo

Maggavagga - Phẩm đạo

Dhammapada-Pháp cú 20. Maggavagga-Phẩm đạo ------------------------------------------- 273. Maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho, saccānaṃ caturo padā; Virāgo seṭṭho dhammānaṃ, dvipadānañca cakkhumā. 273.01 Maggānaṃ-giữa các con đường (62 tà kiến) -> aṭṭh...

Dhammaṭṭhavagga - Phẩm pháp trụ

Dhammaṭṭhavagga - Phẩm pháp trụ

Dhammapada-Pháp cú 19. Dhammaṭṭhavagga-Phẩm pháp trụ ------------------------------------------- 256. Na tena hoti dhammaṭṭho, yenatthaṃ sāhasā naye; Yo ca atthaṃ anatthañca, ubho niccheyya paṇḍito. 256.01 Naye-người xét xử -> atthaṃ-vấn đề -...

Malavagga - Phẩm cấu uế

Malavagga - Phẩm cấu uế

Dhammapada-Pháp cú 18. Malavagga-Phẩm cấu uế ------------------------------------------- 235. Paṇḍupalāsova dānisi, yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā; Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi, pātheyyampi ca te na vijjati. 235.01 Dāni-hiện giờ -> asi-ngươi thì -> ...

Kodhavagga - Phẩm phẫn nộ

Kodhavagga - Phẩm phẫn nộ

Dhammapada-Pháp cú 17. Kodhavagga-Phẩm phẫn nộ ------------------------------------------- 221. Kodhaṃ  jahe vippajaheyya mānaṃ, saṃyojanaṃ sabbamatikkameyya; Taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ, akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā. 221.01 Jahe-nên từ bỏ ->...

Piyavagga - Phẩm hỷ ái

Piyavagga - Phẩm hỷ ái

Dhammapada-Pháp cú 16. Piyavagga-Phẩm hỷ ái ------------------------------------------- 209. Ayoge yuñjamattānaṃ, yogasmiñca ayojayaṃ; Atthaṃ hitvā piyaggāhī, pihetattānuyoginaṃ. 209.01 Yuñjaṃ-người nổ lực -> attānaṃ-bản thân -> ayoge-ở những...

Sukhavagga - Phẩm an lạc

Sukhavagga - Phẩm an lạc

Dhammapada-Pháp cú 15. Sukhavagga-Phẩm an lạc ------------------------------------------- 197. Susukhaṃ vata jīvāma, verinesu averino; Verinesu manussesu, viharāma averino. 197.01 Vata-quả thật -> jīvāma-chúng ta sống -> susukhaṃ-thật an lạc ...

Buddhavagga - Phẩm Phật-đà

Buddhavagga - Phẩm Phật-đà

Dhammapada-Pháp cú 14. Buddhavagga-Phẩm Phật-đà ------------------------------------------- 179. Yassa jitaṃ nāvajīyati, jitaṃ yassa no yāti koci loke; Taṃ buddhamanantagocaraṃ, apadaṃ kena padena nessatha. 179.01 Jitaṃ-chiến thắng -> yassa-c...

Lokavagga - Phẩm thế gian

Lokavagga - Phẩm thế gian

Dhammapada-Pháp cú 13. Lokavagga-Phẩm thế gian ------------------------------------------- 167. Hīnaṃ dhammaṃ na seveyya, na saṃvase; Micchādiṭṭhiṃ na seveyya, na siyā lokavaḍḍhano. 167.01 Na seveyya-không nên đi theo -> hīnaṃ dhammaṃ-pháp hạ...

Attavagga - Phẩm tự ngã

Attavagga - Phẩm tự ngã

Dhammapada-Pháp cú 12. Attavagga-Phẩm tự ngã ------------------------------------------- 157. Attānañce piyaṃ jaññā, rakkheyya naṃ surakkhitaṃ; Tiṇṇaṃ aññataraṃ yāmaṃ, paṭijaggeyya paṇḍito. 157.01 Ce-nếu -> jaññā-biết -> attānaṃ-bản thân -> p...

Jarāvagga - Phẩm già

Jarāvagga - Phẩm già

Dhammapada-Pháp cú 11. Jarāvagga-Phẩm già ------------------------------------------- 146. Ko nu hāso kimānando, niccaṃ pajjalite sati; Andhakārena onaddhā, padīpaṃ na gavesatha. 146.01 Pajjalite-trong khi sự đốt cháy (lửa phiền não) -> nicca...

Daṇḍavagga - Phẩm hình phạt

Daṇḍavagga - Phẩm hình phạt

Dhammapada-Pháp cú 10. Daṇḍavagga-Phẩm hình phạt ------------------------------------------- 129. Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbe bhāyanti maccuno; Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye. 129.01 Sabbe-tất cả (chúng sanh) -> tasanti-sợ -> d...

Pāpavagga - Phẩm ác

Pāpavagga - Phẩm ác

Dhammapada-Pháp cú 09. Pāpavagga-Phẩm ác ------------------------------------------- 116. Abhittharetha kalyāṇe, pāpā cittaṃ nivāraye; Dandhañhi karoto puññaṃ, pāpasmiṃ ramatī mano. 116.01 Abhittharetha-hãy gấp rút làm -> kalyāṇe-những điều thiện;...

Sahassavagga - Phẩm ngàn

Sahassavagga - Phẩm ngàn

Dhammapada-Pháp cú 08 Sahassavagga-Phẩm ngàn ------------------------------------------- 100. Sahassamapi  ce vācā, anatthapadasaṃhitā; Ekaṃ atthapadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati. 100.01 Sahassamapi ce-dẫu cả ngàn -> vācā-lời nói -> anatthap...

Arahantavagga - Phẩm A-la-hán

Arahantavagga - Phẩm A-la-hán

Dhammapada-Pháp cú 07 Arahantavagga-Phẩm A-la-hán ------------------------------------------- 90. Gataddhino  visokassa, vippamuttassa sabbadhi; Sabbaganthappahīnassa, pariḷāho na vijjati. 90.01 Gataddhino-đối với người đã xong cuộc đi (luân ...

Paṇḍitavagga - Phẩm người trí

Paṇḍitavagga - Phẩm người trí

Dhammapada-Pháp cú 06. Paṇḍitavagga-Phẩm người trí ------------------------------------------- 76. Nidhīnaṃva  pavattāraṃ, yaṃ passe vajjadassinaṃ; Niggayhavādiṃ medhāviṃ, tādisaṃ paṇḍitaṃ bhaje; Tādisaṃ bhajamānassa, seyyo hoti na pāpiyo. 7...

Bālavagga - Phẩm người ngu

Bālavagga - Phẩm người ngu

Dhammapada-Pháp cú 05. Bālavagga-Phẩm người ngu ------------------------------------------- 60. Dīghā  jāgarato ratti, dīghaṃ santassa yojanaṃ; Dīgho bālānaṃ saṃsāro, saddhammaṃ avijānataṃ. 60.01 Ratti-đêm -> dīghā-dài -> jāgarato-đối với ngư...

Pupphavagga - Phẩm hoa

Pupphavagga - Phẩm hoa

Dhammapada-Pháp cú 04. Pupphavagga-Phẩm hoa ------------------------------------------- 44. Ko imaṃ pathaviṃ vicessati, yamalokañca imaṃ sadevakaṃ; Ko dhammapadaṃ sudesitaṃ, kusalo pupphamiva pacessati. 44.01 Ko-ai -> vicessati-có thể thấu hi...

Cittavagga - Phẩm tâm

Cittavagga - Phẩm tâm

Dhammapada-Pháp cú 03. Cittavagga-Phẩm tâm ------------------------------------------- 33. Phandanaṃ  capalaṃ cittaṃ, dūrakkhaṃ dunnivārayaṃ; Ujuṃ karoti medhāvī, usukārova tejanaṃ. 33.01 Medhāvī-người trí -> ujuṃ karoti-làm thẳng (bằng chỉ-q...

Appamādavagga - Phẩm niệm

Appamādavagga - Phẩm niệm

Pāḷi Nissaya ------------------------------------------- Dhammapada-Pháp cú 02. Appamādavagga-Phẩm niệm ------------------------------------------- 21. Appamādo  amatapadaṃ, pamādo maccuno padaṃ; Appamattā na mīyanti, ye pamattā yathā matā. ...

Brāhmaṇasuttaṃ - Kinh Bà-la-môn

Brāhmaṇasuttaṃ - Kinh Bà-la-môn

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 5. Brāhmaṇasuttaṃ-Kinh Bà-la-môn 5.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayen...

Huṃhuṅkasuttaṃ - Kinh Huṃhuṅka

Huṃhuṅkasuttaṃ - Kinh Huṃhuṅka

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 4.1 Huṃhuṅkasuttaṃ-Kinh Huṃhuṅka 4.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre ajapālanigrodhe paṭhamābhisambuddho....

Tatiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ ba

Tatiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ ba

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 3.1 Tatiyabodhisuttaṃ-Kinh Bồ-đề thứ ba 3.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisam...

Dutiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ hai

Dutiyabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ hai

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 2.1 Dutiyabodhisuttaṃ-Kinh Bồ-đề thứ hai 2.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisa...

Paṭhamabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ nhất

Paṭhamabodhisuttaṃ - Kinh Bồ-đề thứ nhất

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 1.1 Paṭhamabodhisuttaṃ-Kinh Bồ-đề thứ nhất 1.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhi...

Ajakalāpakasuttaṃ - Kinh Ajakalāpaka

Ajakalāpakasuttaṃ - Kinh Ajakalāpaka

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 7. Ajakalāpakasuttaṃ-Kinh Ajakalāpaka 7.1 Evaṃ  me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā pāvāyaṃ [pāṭaliyaṃ (pī.)] viharati ajakalāpake cetiye, ajakalāpakassa yak...

Saṅgāmajisuttaṃ - Kinh Saṅgāmaji

Saṅgāmajisuttaṃ - Kinh Saṅgāmaji

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 8. Saṅgāmajisuttaṃ-Kinh Saṅgāmaji 8.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena ā...

Jaṭilasuttaṃ - Kinh đạo sĩ tóc bện

Jaṭilasuttaṃ - Kinh đạo sĩ tóc bện

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 9. Jaṭilasuttaṃ-Kinh đạo sĩ tóc bện 9. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati gayāsīse. Tena kho pana samayena sambahulā jaṭilā sītāsu hem...

Bāhiyasuttaṃ - Kinh Bāhiya

Bāhiyasuttaṃ - Kinh Bāhiya

Udāna-Phật tự thuyết 1. Bodhivagga-Phẩm Bồ-đề ------------------------------------------- 10. Bāhiyasuttaṃ-Kinh Bāhiya 10.1 Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bāhiy...